Ple de l'Ajuntament Ordinària  25/09/2006

Data:
2006/09/25 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 25 de setembre de 2006, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA


1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
 Sessió ordinària del dia 31.07.2006

2. ADAPTACIÓ DELS ARTICLES 2 i 21.g) DEL CONVENI DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES (2005-2007).

3. CONTRACTACIÓ PER MÀXIMA URGÈNCIA DE LA SENYORA VERÒNICA CARRILLO MUÑOZ

4. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES SENYOR DANI PI CARRIÓN

5. APROVACIÓ DEL DIES DE FESTA LOCAL A ROSES PER AL 2007

6. RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I CATCERT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CERTIFICACIÓ IDCAT, APROVAT PER DECRET D’ALCALDIA DEL 28 DE JUNY DE 2006.

7. RATIFICACIÓ ACORD JGL 24.07.2006 EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS A REALITZAR EN EL MARC DEL PUNT ESTRATÈGIC DE GESTIÓ (PEG) PELS GRANS INCENDIS FORESTALS A LA URBANITZACIÓ MAS FUMATS

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 1 D’AGOST DE 2006, EN QUÈ ES RESOLGUÉ CONCÒRRER ALS “PREMIOS REINA SOFIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE MUNICIPIOS” PER A L’ANY 2006, AMB LA MEMÒRIA ANOMENADA “MEMORIA DEL CONJUNTO DE ACTUACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS REINA SOFÍA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE ROSES (ALT EMPORDÀ-GIRONA)”.

9. INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA INVESTIGACIÓ DE LA TITULARITAT DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC SITUAT AL CARRER VERONÈS, EN FER-SE UN ÚS PRIVAT D’AQUEST MITJANÇANT EL SEU TANCAMENT AMB UN PORTADE FERRO.


10. INICI DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS INDEMNITZABLES CORRESPONENTS A LA FINCA SITUADA AL CARRER ANTONI CANALS, 96, AFECTATS PER TAL DE CREAR L’ACCÉS AL CASTELL DE LA TRINITAT.

11. INICI DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS INDEMNITZABLES CORRESPONENTS A LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DEL MAS OLIVA, 35, AFECTATS PER PODER PROCEDIR A LA REALITZACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENT ESPORTIU.

12. RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ DE L’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ.

13. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2006.

14. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2005.

15. RENÚNCIA DEL SENYOR JOSEP GUITART BUSCATÓ AL CÀRREC DE REGIDOR MUNICIPAL.

16. RENÚNCIA DEL SENYOR VICENTE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ AL CÀRREC DE REGIDOR MUNICIPAL.

17. PRECS I PREGUNTES.Montserrat Mindan i Cortada
L’ alcaldessa accidental

Roses, 20 de setembre de 2006


Acta

Accions del document