Ple de l'Ajuntament Ordinària  09/11/2006

Data:
2006/11/09 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia


E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de DIJOUS dia 9 de novembre de 2006, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2007.

2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, PER A L’EXERCICI 2007.

3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, PER A L’EXERCICI 2007.

4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, PER A L’EXERCICI 2007.

5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, PER A L’EXERCICI 2007.

6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, PER A L’EXERCICI 2007.

7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL, PER A L’EXERCICI 2007.

8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL, PER A L’EXERCICI 2007.

9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, PER A L’EXERCICI 2007.

10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM, PER A L’EXERCICI 2007.

11. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS, PER A L’EXERCICI 2007.

12. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, PER A L’EXERCICI 2007.

13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT, PER A L’EXERCICI 2007.

14. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS, PER A L’EXERCICI 2007.

15. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A L’EXERCICI 2007.

16. APROVACIÓ DE LA PLANTILLA 2007 I CATÀLEG DE COMPLEMENTS ESPECÍFICS


Alcalde-president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 3 de novembre de 2006

Acta

Accions del document