Ple de l'Ajuntament Ordinària  27/11/2006

Data:
2006/11/27 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20.00 hores del DILLUNS dia 27 de novembre de 2006, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:

- Ordinària del 25.09.2006.
- Extraordinària del 03.10.2006.
- Extraordinària del 16.10.2006.

2. DONAR COMPTES AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2274/23.06.2003 EN MATÈRIA DE DELEGACIONS ESPECÍFIQUES EFECTUADES A REGIDORS DE LA CORPORACIÓ.

3. MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 3.07.2003 DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN ÒRGANS COL·LEGIATS EN ELS QUE PARTICIPA.

4. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 6 DEL PRESSUPOST DE L’EXETRCICI 2006.

5. CONCESSIÓ D’UNA DOTACIÓ FUNDACIONAL A FAVOR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ROSES, HISTÒRIA I NATURA.

6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT DE NO SEDENTARIS

7. INCREMENT DE LA RETRIBUCIÓ ANUAL DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA A SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA (ROSERSA)

8. CONVENI A SIGNAR AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, L’OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA” I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A L’EXECUCIÓ DEL DOCUMENT TIITULAT “ESTUDI PER A LA CONCRECIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DEL PARATGE NATURAL DE PUNTA FALCONERA”

9. CONVENI A SIGNAR AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A L’ELABORACIÓ, IMPLANTACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL

10. ADHESIÓ A LA “II CARTA DE TOSSA”, DE 31 DE MAIG DE 2006, VERS UNA GESTIÓ SOSTENIBLE PER A LA COSTA BRAVA

11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI DE DELEGACIÓ D’INSPECCIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.

12. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN TERRENY AFECTAT PEL PROJECTE DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ANOMENAT "PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1:OBRES MILLORA GENERAL CONDICIONAMENT CARRETERA GI-610, PK.0+000 AL PK 5+200.TRAM: ROSES- SAVERDERA I RATIFICACIÓ DE L’ACTA DE RECTIFICACIÓ DE LA CESSIÓ ANTICIPADA.

13. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN TERRENY DESTINAT A EQUIPAMENT DOCENT SEGONS LA REVISIÓ PARCIAL DEL SÒL URBANITZABLE DEL PGOU DE ROSES (SUD 1) I RATIFICACIÓ DE L’ ACTA DE CESSIÓ ANTICIPADA.

14. RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI D’ADQUISICIÓ PER MUTU ACORD D’UNA FINCA A L’ÀMBIT DELS CARRERS MIMOSA, GRECS I ARISTÒTIL, AFECTADA PER VIALITAT SEGONS EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ.

15. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 25-09-2006, RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’ENDEGAMENT D’UN TRAM DE LA RIERA GINJOLERS (PERI GRANJA SANT JOSEP)-1ª. FASE, EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS ESPRONCEDA I PERE III DE ROSES.

16. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 08-11-2006, PEL QUAL ES RESOL SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA CREACIÓ DE PLACES PER A INFANTS DE ZERO A TRES ANYS EN LLAR D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL, AMB EL PROJECTE ANOMENAT “TEXT REFÓS DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A UNA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DE L’ESCOLA VIVENS VIVES DE ROSES”.

17. RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI D’ADQUISICIÓ PER MUTU ACORD DE LA FINCA SITUADA AL CARRER ANTONI CANALS NÚM. 96, AFECTADA PER TAL DE CREAR L’ACCÉS AL CASTELL DE LA TRINITAT.

18. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES SENYORA ANNA TRULL VERGÉS.

19. INFORMAR AL PLE DE DIVERSES CONTRACTACIONS URGENTS.

20. RATIFICACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 8.2 DE 18 DE SETEMBRE DE 2006 DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2006 PEL QUAL ES VA APROVAR L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN.

21. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE ROSES. PER A LA CREACIÓ DE L’AGENDA LOCAL DE PARTICIPACIÓ.

22. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EMP ON SOL·LICITEN LA DESTITUCIÓ INMEDIATA DEL CÀRREC DE CONSELLER DELEGAT DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL ANOMENADA PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES.

23. PRECS I PREGUNTES.
Montserrat Mindán i Cortada
Alcaldessa accidental

Roses, 22 de novembre de 2006

Acta

Accions del document