Ple de l'Ajuntament Extraordinària  05/09/2005

Data:
2005/09/05 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia


E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del dilluns dia 05 de Setembre a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA1. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA TARRADELLAS.

2. DISTRIBUCIÓ DE L’ASSIGNACIÓ DESTINADA AL MUNICIPI DE ROSES PEL FOMENT DE LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS (FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA), ANY 2005.

3. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL CARRER PUIG ROM, ENTRE RIERA GINJOLERS I FRANCESC MACIÀ.

4. RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 13.06.2005 REFERENT AL CANVI D’UBICACIÓ DE LES PARADES DEL MERCAT DE NO SEDENTARIS.

5. RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I L'AJUNTAMENT DE ROSES, EN DATA 12 DE JULIOL DE 2005, PER A LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I EL CORRESPONENT CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DEL MUNICIPI SUSCEPTIBLES DE RECONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ.

6. DONAR COMPTES DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE 28 DE JULIOL DE 2005, PER LA QUAL ES DESESTIMÀ EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L'ENTITAT "COMERCIO INDUSTRIAL Y TURISMO INTERNACIONAL, SL" CONTRA L'ACORD DE PLE DEL 5 DE MAIG DEL 2005, DE SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I DE LA TRAMITACIÓ D'INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT PER A LA REDACCIÓ DEL POUM.

7. RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 47 DEL PGOU, A L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 4 I EL SEU ENTORN, D'INICIATIVA MUNICIPAL.

8. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 54 DEL PGOU, A L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 26, D’INICIATIVA MUNICIPAL, DE CONFORMITAT AMB L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA ADOPTAT PER LA CTU DE GIRONA A LA SESSIÓ DEL 27 DE JULIOL DE 2005.

9. AIXECAMENT PARCIAL DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

L’Alcalde-President
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 31 d’agost 2005

Acta

Accions del document