Ple de l'Ajuntament Ordinària  31/01/2005

Data:
2005/01/31 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia


E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de dilluns dia 31 de gener de 2005, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
 Ordinària del 27.09.2004

2. CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN EL PAGAMENT DE LA QUOTA DE L’ICIO I DE LES TAXES URBANÍSTIQUES PER A LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A L’EDIFICI DEL CEIP VICENS VIVES.

3. ACORDAR LA DIVISIÓ DE LA FINCA REGISTRAL 27.434, SITUADA AL CARRER PONENT, NÚM. 9

4. RATIFICACIÓ ACORD JGL 04.10.2004: CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE ROSES

5. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR PARC AQUÀTIC DE ROSES, D’INICIATIVA PRIVADA.

6. APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PORTS DE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT DE ROSES, PER DUR A TERME LES OBRES NECESSÀRIES PER A L’ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE CONNEXIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA DE LA POBLACIÓ AMB LA ZONA DE SERVEI DEL PORT, EN EL TRAM DE LA CARRETERA DEL FAR, I LA COBERTA DE LA FÀBRICA DE FILETEJAT DE PEIX.

7. CONSIDERAR ACOMPLERT, SENSE AVINENÇA, EL TRÀMIT DE DETERMINACIÓ DEL PREU JUST EN L'EXPEDIENT EXPROPIATORI DE LA FINCA SITUADA A L'AV. DE RHODE NÚM. 25, 1-1, I ELEVAR L'EXPEDIENT AL JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA.

8. DONAR COMPTES AL PLE DE LA MEMÒRIA DE LA GERÈNCIA MUNICIPAL D’URBANISME DE L’ANY 2004 I DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ESMENTADA GERÈNCIA.

9. RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI D’ADQUISICIÓ PER MUTU ACORD DE LA FINCA SITUADA A L’AV, DE RHODE NÚM. 25-01-01, AFECTADA PER L’EXECUCIÓ DEL PLA ESPECIAL LA CIUTADELLA.

10. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA REVISIÓ PARCIAL DEL SÒL URBANITZABLE I D’ALGUNS SISTEMES GENERALS DEL PGOU DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL, DE DATA OCTUBRE DE 2004.

11. RENOVACIÓ DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE ROSES A LA JUNTA GENERAL I AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE ROSES SL (ROSESNET) PER AL PERÍODE DE QUATRE ANYS (2005-2009)

12. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-EPM SOBRE EL CONTROL D’ARMES.

13. PRECS I PREGUNTES
L’ALCALDE PRESIDENT
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 26 de gener de 2005

Acta

Accions del document