Ple de l'Ajuntament Extraordinària  08/03/2007

Data:
2007/03/08 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 9 hores del DIJOUS dia 8 de març de 2007, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES SENYORA NEUS TORRENT PUIG

2. INFORMAR AL PLE DE DIVERSES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL

3. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12.02.2007 REFERENT AL PLA D’USOS I SERVEIS PER A LES PLATGES DE ROSES PER A L’EXERCICI 2007

4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12.02.2007 REFERENT A LES OCUPACIONS TEMPORALS D’ALTRES ESPAIS DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE DEL MUNICIPI DE ROSES PER A L’EXERCICI 2007

5. ASSIGNACIÓ DE NOMS DE CARRERS A LA ZONA DEL PERI GRANJA SANT JOSEP I CANVI DE NOM D’UN TRAM DE CARRER PUJADA A L’ESCORXADOR.

6. CONCESSIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL 90% DE L’ICIO I DE LES TAXES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS PER A LES OBRES DE REFORMA DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE ROSES.

7. VERIFICACIÓ DEL SEGON TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DEL PORT DE ROSES, DE DATA JUNY DE 2005, FORMULAT PER PORTS DE LA GENERALITAT I REDACTAT PER L’ENGINYER DE CCIP JORDI QUERA MIRÓ, DE CONFORMITAT AMB L’ACORD ADOPTAT PER LA CTU DE GIRONA DE DATA 27 DE NOVEMBRE DE 2006.

8. DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS IMPORTS ESTABLERTS EN LES CONDICIONS D’EXPLOTACIÓ PER L’ANY 2007, PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS ENCOMENATS A LA SOCIETAT MUNICIPAL ROSERSA.L’alcalde-president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 05 de març de 2007


Acta

Accions del document