Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/03/2007

Data:
2007/03/26 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20.00 hores del DILLUNS dia 26 de març de 2007, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS

 Extraordinària del dia 11.12.2006
 Ordinària del dia 29.01.2007

2. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB CAIXA DE GIRONA

3. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB EL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

4. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2006, PEL QUAL ES DESESTIMÀ EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EN DATA 3 DE MAIG DE 2006 CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 27 DE MARÇ DE 2006, RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONTRACTE DE COMPRAVENDA D’UNA PORCIÓ SOBRERA DE LA VIA PUBLICA UBICADA A LA CONFLUÈNCIA DELS CARRERS D’EN MAIRÓ I RIERA GINJOLERS.

5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 15 DE DESEMBRE DE 2006, PEL QUAL L’AJUNTAMENT DE ROSES RESOL INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DAVANT LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2006, QUE FA REFERÈNCIA A A LA REVISIÓ PARCIAL DEL SÒL URBANITZABLE I D’ALGUNS SISTEMES GENERALS DEL PGOU DE ROSES.

6. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 15 DE DESEMBRE DE 2006, PEL QUAL L’AJUNTAMENT DE ROSES RESOL INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DAVANT LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, CONTRA L’ACORD DE GOVERN GOV/130/2006, DE 3 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’APROVÀ DEFINITIVAMENT EL PLA DIRECTOR TERRITORIAL DE L’EMPORDÀ.

7. RATIFICACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 8.7 DE 05 DE MARÇ DE 2007, PEL QUAL ES VA APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES, LA CONFRARIA DE PESCADORS DE ROSES I CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “LA CAIXA”

8. ADHESIÓ AL MANIFEST DEL COMPORMÍS DE REDACCIÓ DE LA CARTA DE PAISATGE DE L’ALT EMPORDÀ

9. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL PER A L’ORDENACIÓ DE LES OCUPACIONS A LES PLATGES DE ROSES

10. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT DE NO SEDENTARIS

11. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.

12. MOCIÓ PER A LES MILLORES URGENTS DEL SERVEI DE RODALIES I REGIONALS DE RENFE A CATALUNYA.

13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EPM DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ EFECTUADA PEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA REFERENT A L’OBRA ANOMENADA “PROJECTE DE REFORMA i MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT DE ROSES EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE L’ALMADRAVA i CANYELLES i EL PORT ESPORTIU”.

14. PRECS I PREGUNTES


L’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 21 de març de 2007

Acta

Accions del document