Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/11/2007

Data:
2007/11/26 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de DILLUNS, dia 26 de novembre de 2007, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
 Ordinària del 30 de juliol de 2007
 Extraordinària del 30 d’agost de 2007
 Ordinària del 24 de setembre de 2007
 Extraordinària del 30 d’octubre de 2007

2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2007.

3. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN EL ROMANENT DE TRESORERIA APROVAT EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2006.

4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2006.

5. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB EL BANC DE CRÈDIT LOCAL A L’EMPARA D’UN CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

6. RATIFICACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ FORMALITZADA EL DIA 18 DE MAIG DE 2004, PER PART D’UN PARTICULAR A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, DE LES PORCIONS DE TERRENY, AFECTADES PER ZONA VERDA I VIALITAT, DE LA FINCA SITUADA ENTRE ELS CARRERS MURILLO I ZURBARÁN DE LA URBANITZACIÓ CANYELLES PETITES.

7. ESMENA DE L’ERRADA MATERIAL COMESA A L’ACORD PLENARI DE 27/11/06 I A L’ACTA DE RECTIFICACIÓ FORMALITZADA EL 06/10/2006, EN RELACIÓ AMB EL NÚMERO DE REFERÈNCIA CADASTRAL D’UN TERRENY AFECTAT PEL PROJECTE DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÜBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ANOMENAT “PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1: OBRES MILLORA GENERAL CONDICIONAMENT CARRETERA GI-610, PK. 0+000 AL PK 5+200. TRAM: ROSES-PALAU SAVERDERA”.

8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 D’OCTUBRE DE 2007, PEL QUAL S’ORDENÀ EL DARRER PAGAMENT PER A L’EXPROPIACIÓ DEL DRET DE REVERSIÓ DE LA FINCA REGISTRAL 140 A PUNTA FALCONERA.

9. RESOLUCIÓ SOBRE LA TITULARITAT DE LA FINCA SITUADA AL CARRER VERONÈS.

10. CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’UN SOLAR UBICAT AL SUD-1 PER A L’AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA IES ILLA DE RODES

11. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE 25 DE SETEMBRE DE 2007, PEL QUAL L’AJUNTAMENT DE ROSES RESOLGUÉ DESISTIR DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 806/2006, INTERPOSAT PER AQUESTA CORPORACIÓ, CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR TERRITORIAL DE L’EMPORDÀ.

12. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2007 DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ACTUALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB L’EMPRESA AUTOCARES VIÑOLAS, SL

13. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29.10.007 REFERENT A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRALS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

14. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE JUNY DE 2007 PEL QUAL ES VA APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ D’UN CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE ROSES, QUE TÉ PER OBJECTE ASSEGURAR LA CUSTÒDIA I MANTENIMENT BÀSIC DEL CONJUNT DE LA CIUTADELLA DE ROSES PER ALS ANYS 2007, 2008 I 2009.

15. RATIFICACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PUNT 8.2 DE 22 D’OCTUBRE DE 2007 PEL QUAL S’APROVA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A LA REALITZACIÓ DE LES AULES DE FORMACIÓ CULTURAL PER A LA GENT GRAN PER L’ANY 2007.

16. PROPOSTA RELATIVA A LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2317 DEL DIA 27 D’AGOST DE 2007 , PER LA QUAL S’APROVA L’ADDENDA ECONÒMICA PER LA QUAL ES PRORROGA LA VIGÈNCIA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN.

17. AUTORITZACIÓ D’AMPLIACIÓ DE LA COMPATIBILITAT CONCEDIDA DE LA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES MARIA JESÚS NAVARRO I BONAVIA

18. INFORMAR AL PLE D’UNA CONTRACTACIÓ URGENT DE PERSONAL

19. MOCIÓ D’ERC RELATIVA AL RETORN DELS DOCUMENTS CATALANS DE L’ARXIU DE SALAMANCA

20. MOCIÓ D’ERC DE PROMOCIÓ DE PISOS DE LLOGUER PER A JOVES I FAMÍLIES MONOPARENTALS


21. MOCIÓ DE CIU PER A LA CREACIÓ AMB URGÈNCIA DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL D’URBANISME ON HI SIGUIN REPRESENTATS ELS GRUPS QUE FORMEN EL CONSISTORI.

22. PRECS I PREGUNTES.


L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 21 de novembre de 2007
Acta

Accions del document