Ple de l'Ajuntament Extraordinària  27/06/2007

Data:
2007/06/27 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de DILLUNS, dia 25 de juny de 2007, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE

2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I PERIODICITAT DE LES SESSIONS

3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS COL·LEGIATS EN ELS QUE PARTICIPA

4. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE, DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL, ATRIBUCIONS DELEGADES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIONS DE L’ALCALDIA ALS TINENTS D’ALCALDE I REGIDORS DE LA CORPORACIÓ.

5. DONAR COMPTES DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

6. NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA FUNDACIÓ HISTÒRIA I NATURA


L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 21 de juny de 2007


Acta

Accions del document