Ple de l'Ajuntament Extraordinària  30/10/2007

Data:
2007/10/30 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del DIMARTS dia 30 d’octubre de 2007, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2008.

2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A L’EXERCICI 2008.

3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES PER A L’EXERCICI 2008.

4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER A L’EXERCICI 2008.

5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER A L’EXERCICI 2008.

6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I UTILITZACIÓ D’IINSTAL·LACIONS DE COMPETÈNCIA LOCAL.

7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL PER A L’EXERCICI 2008.

8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A L’EXERCICI 2008.

9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM PER A L’EXERCICI 2008.

10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2008.

11. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A L’EXERCICI 2008.

12. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS PER A L’EXERCICI 2008.

13. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS, PER A L’EXERCICI 2008.L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 24 d’octubre de 2007


Acta

Accions del document