Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/05/2008

Data:
2008/05/26 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 26 de maig de 2008, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següentORDRE DEL DIA


1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS

- Extraordinària del dia 11.02.2008
- Ordinària del dia 31.03.2008

2. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 31 DE MARÇ DE 2008 (6.1), PEL QUAL S’ACORDÀ APROVAR EL CONTINGUT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I ADIGSA PER POSSIBILITAR LA CREACIÓ D’UNA BASE DE DADES DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES I HOMOGENEÏTZAR ELS PROCESSOS D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES.

3. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 31 DE MARÇ DE 2008 (6.2), PEL QUAL S’ACORDÀ APROVAR EL CONTINGUT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I ADIGSA RELATIU A L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA I/O DE PROTECCIÓ OFICIAL QUE RESTEN SENSE EDIFICAR EN EL MUNICIPI.

4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 31 DE MARÇ DE 2008 (6.3), PEL QUAL S’ACORDÀ APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT ADIGSA; LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, I L’AJUNTAMENT DE ROSES, PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL EN EL MUNICIPI DE ROSES.

5. DONAR COMPTES DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 18 D’ABRIL DE 2008, PEL QUAL ES RESOLGUÉ APROVAR EL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL EN UNA ÀREA URBANA D’ATENCIÓ ESPECIAL AL MUNICIPI DE ROSES, ANOMENAT CASC ANTIC, D’INICIATIVA MUNICIPAL, I APROVAR LA PRESENTACIÓ, DAVANT LA DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I PAISATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LA SOL·LICITUD PER PODER OBTENIR FINANÇAMENT DEL FONS DE FOMENT DEL PROGRAMA DE BARRIS I ÀREES URBANES D’ATENCIÓ ESPECIAL.6. MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL APROVATS PER A L’ANY 2008

7. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES PER ALS ANYS 2008-2011.

8. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ATORGADA A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL D’UN IMPORT DE CENT SETANTA-DOS MIL VUIT-CENTS EUROS.

9. FORMALITZAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA AMB EFECTIVITAT A PARTIR DEL MES D’ABRIL COM A MEMBRE DE PLE DRET.

10. INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA CREACIÓ D’UNA XARXA D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE ROSES (XAD) I CONSTITUIR UNA COMISSIÓ D’ESTUDI.

11. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES A L’ASSOCIACIÓ ALT EMPORDÀ TURISME.

12. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ DEL PUIG ROM (FASES II-V).

13. DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2007.

14. APROVACIÓ DE L’ESCENARI PRESSUPOSTARI PLURIANUAL (2009-2011) QUE ACOMPANYA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2007

15. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2008.

16. MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2007, RELATIU A LES DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DE MEMBRES CORPORATIUS DE L’AJUNTAMENT.

17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU ON SOL·LICITEN QUE S’INICÏI LA REDACCIÓ DEL NOU POUM ON ES DETERMININ ELS NOUS CRITERIS I OBJECTIUS.

18. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL CIU EN RELACIÓ EL CONVENI PER A LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL PORT DE ROSES SIGNAT ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I TRANSPORTS DEL DEPARTAMENT DE P.T.O.P I L’AJUNTAMENT DE ROSES ON SOL·LICITEN QUE S’INFORMI AL PLE DE LES RAONS I CONTINGUT DE L’ESMENTAT CONVENI, DE PORTAR A TERME UNA CAMPANYA DE DIFUSIÓ DEL SEU CONTINGUT I LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT AMB LA REPRESENTACIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.

19. PRECS I PREGUNTES.

L’alcaldessa presidentaMagda Casamitjana i Aguilà

Roses, 21 de maig de 2008


Acta

Accions del document