Ple de l'Ajuntament Extraordinària  30/06/2008

Data:
2008/06/30 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 9 hores de DILLUNS dia 30 de juny de 2008, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. DONAR COMPTES AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1509/2008 DEL DIA 05.06.2008 QUE MODIFICA EL DECRET 1694/2007 DEL DIA 21.06.2007 EN RELACIÓ A LES DELEGACIONS DE L’ALCALDIA ALS TINENTS D’ALCALDE I ALTRES MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

2. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE PORTS DE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT DE ROSES, RELATIU AL PLA ESPECIAL DEL PORT DE ROSES

3. DISPOSAR LA PRÀCTICA DE L’ATERMANAMENT DE LA FINCA PROPIETAT DE LA SENYORA FRANCISCA SANÉS CODINA, PARCEL·LA 27 DEL POLÍGON 1 DE RÚSTICA.

4. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2008.

5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANOMENADA “ORDENANÇA REGULADORA DE L’APLICACIÓ DE FEMS, PURINS I FANGS DE DEPURACIÓ EN EL MUNICIPI DE ROSES”

6. MODIFICACIÓ NÚM. 2 DE LA PLANTILLA ORGÀNICA MUNICIPAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

7. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES JOSEP ANTONI GALAS CIFUENTES

8. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES LLUÍS SALVADOR RUBIO

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU ON PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ QUE S’ADOPTIN DIVERSES MESURES PER TAL DE DONAR SUPORT AL COL·LECTIU DE PESCADORS DE ROSES
L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 25 de juny de 2008

Acta

Accions del document