Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/07/2008

Data:
2008/07/28 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del DILLUNS dia 28 de juliol de 2008, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
- Ordinària del 26 de maig de 2008
- Extraordinària del 30 de juny de 2008

2. RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ D’UNA PORCIÓ DE TERRENY DE 191,93 M2 DESTINATS A AMPLIACIÓ DEL CARRER MIMOSA, SIGNAT EN DATA 8 DE MAIG DE 2008, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

3. RESOLUCIÓ DEL CONVENI SIGNAT EN DATA 27 DE DESEMBRE DE 2005, ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I L’EMPRESA FINQUES MONTSERRAT, SL A L’ÀMBIT DE L’AVINGUDA DE RHODE, NÚM. 27, DINS LA TRAMITACIÓ DEL POUM DE ROSES.

4. ESMENA DE L’ERRADA MATERIAL DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 28 DE GENER DE 2008, EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT DE CESSIÓ GRATUÏTA DEL TERRENY DESTINAT A CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL, JA QUE S’HA DE REALITZAR A FAVOR DEL MINISTERI DE L’INTERIOR EN COMPTES DEL MINISTERI DE DEFENSA.

5. RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ, APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EL DIA 14 DE JULIOL DE 2008, A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES, PER A LA CREACIÓ DE LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL SUPRAMUNICIPAL.

6. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CARRETERA DE VILAJUÏGA.

7. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 16.06.2008 EN RELACIÓ AMB LA CONVOCATÒRIA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE D’AJUTS PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS ALS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE CATALUNYA PER A L’ANY 2008 (RESOLUCIÓ MAH/869/2008, DE 17 DE MARÇ)

8. ESTABLIMENT DE CRITERIS LINGÜÍSTICS I METODOLÒGICS PER FIXAR EL NOMENCLÀTOR DELS CARRERS DE ROSES I NORMALITZACIÓ DELS NOMS DELS CARRERS EN BASE A AQUESTS CRITERIS.

9. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “REGLAMENT DE SERVEI PÚBLIC DE TITULARITAT MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS EN EL MUNICIPI DE ROSES” I IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

10. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ANOMENADA “ORDENANÇA SOBRE OBRES, INSTAL·LACIONS I SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL”.

11. ALIENACIÓ DE MAQUINÀRIA UTILITZADA PER LA BRIGADA MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT.

12. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES DONACIANO OLIVAS PARRAGA

13. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES EVA BUENO CUADROS

14. INFORMAR AL PLE DE DIVERSES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL

15. APROVAR ELS DIES DE FESTA LOCALS PER A L’ANY 2009

16. ACCEPTAR FORMALMENT LA DONACIÓ EFECTUADA ABANS DE MORIR,PEL SENYOR JOAN ORTENSI BERTA, DE LA SEVA COL·LECCIÓ PARTICULAR DE FAUNA MARINA, RESTES ARQUEOLÒGIQUES I ESTRIS RELACIONATS AMB L’ART DE LA PESCA

17. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL D’ALT EMPORDÀ CONSTITUÏT PER L’AJUNTAMENT DE FIGUERES, L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

18. PROPOSTA D’INCLUSIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL CONSORCI DE SALUT DE L’ALT EMPORDÀ I APROVAR ELS SEUS ESTATUTS


19. RATIFICAR LA SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PEL PROJECTE “APRENEM” D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE L’IES CAP NORFEU

20. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB EL BANC DE CRÈDIT LOCAL A L’EMPARA D’UN CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

21. MOCIÓ DE CiU REFERENT A LA REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DE LA CARRETERA DE MONTJOI.

22. PROPOSTA D’ERC D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE FIGUERES A FAVOR DEL MANTENIMENT DE L’ESTACIÓ DEL TREN CONVENCIONAL AL CENTRE DE LA CIUTAT I AMB LES VIES SOTERRADES.

23. MOCIÓ D’INICIATIVA-VERDS EN RELACIÓ A UN SOBRANT DE LA VIA PUBLICA ENTRE ELS CARRERS RIERA GINJOLERS, D’EN MAIRÓ I PUIG ROM.

24. PRECS I PREGUNTES.
L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 23 de juliol de 2008

Acta

Accions del document