Ple de l'Ajuntament Ordinària  24/09/2007

Data:
2007/09/24 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20.00 hores del DILLUNS dia 24 de setembre de 2007, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA


1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
- Extraordinària del 13.07.2007.

2. APROVACIÓ INICIAL DE L’ANNEXE AL CONVENI URBANÍSTIC DE L’ÀMBIT DE LA QUANA-PORT SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA SENYORA FRANCISCA FERRAN REIG.
3. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE LA CARRETERA DE ROSES A JÒNCOLS, ANOMENADA PISTA MILITAR D’ACCÉS A L’ANTIGA BATERIA DE COSTA A PUNTA FALCONERA, PER PART DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA A L’AJUNTAMENT DE ROSES.

4. ACCEPTACIÓ PER PART DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ DE LA DELEGACIÓ D’AUTORITZACIÓ SANITÀRIA, CONTROL I REGISTRE DELS ESTABLIMENTS MINORISTES DE CARN I ELS SEUS DERIVATS (CARNISSERIES, CARNISSERIES – SALSITXERIES O CANSALADERIES I CARNISSERIES – XARCUTERIES).

5. RATIFICACIÓ ACORD PLE DEL 26.03.2007 REFERENT A L’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL COMPROMÍS DE REDACCIÓ DE LA CARTA DE PAISATGE DE L’ALT EMPORDÀ.

6. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES TXUS NAVARRO I BONAVIA.

7. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES LLUIS VIUSA BARBARA.

8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27.08.2007 RELATIU A L’ATORGAMENT DE PODER GENERAL PER A PLETS .

9. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’ACORD EN EL QUAL ES DÓNA L’ASSABENTAT DE LA INFORMACIÓ DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DE LA SITUACIÓ DE TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES I DE LES SEVES EMPRESES MUNICIPALS A 30/06/2007.

10. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.5 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2007.

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU SOBRE CONGELACIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS. EN LA PROPERA APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2008 I LA POSTERIOR APLICACIÓ ALS PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL MATEIX EXERCICI.

12. MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR PESQUER DE ROSES.

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER INSTAR A L’INCASOL LA COMERCIALITZACIÓ IMMEDIATA EN LES CONDICIONS MÉS FAVORABLES PELS EMPRESARIS DE ROSES DE LES PARCEL.LES DE LA SEVA PROPIETAT RESULTANTS DE L’EXECUCIÓ DEL PLA PARCIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE ROSES.

14. PRECS I PREGUNTESL’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 19 de setembre de 2007


Acta

Accions del document