Ple de l'Ajuntament Ordinària  29/05/2006

Data:
2006/05/29 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 29 de maig de 2006, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DE DIA


1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:

- Ordinària del dia 27.03.2006.
- Extraordinària del dia 12.04.2006

2. RENÚNCIA DEL SR. ABEL PEDRO PÈREZ MARTÍNEZ AL CÀRREC DE REGIDOR

3. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT AMB GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE ROSES, SL (ROSESNET) PEL QUE FA A LA INCLUSIÓ DEL COST D’IMPLANTACIÓ I DE MANTENIMENT DE L’ÀREA DE JOCS INFANTILS DEL PASSEIG FRONTERER AL PORT DE ROSES I LA COL·LOCACIÓ D’UNA TANCA PERIMETRAL PER AL PARC INFANTIL DE LA RIERA GINJOLERS.

4. DESISTIMENT DE L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER TOLEDO, NÚM. 25 I ARXIU DE L’EXPEDIENT.

5. AMPLIACIÓ DE LA DEDICACIÓ DE LA PRIMERA TINENÇA D’ALCALDIA.

6. AUTORITZACIÓ PER A LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE LÍSING DE 300.000,00 € A LA SOCIETAT DE CAPÍTAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, SL PER AL FINANÇAMENT DELS EQUIPAMENTS ACCESSORIS DE LA PISCINA COBERTA.

7. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.2 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2006.

8. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS QUE ES DESENVOLUPIN O REALITZIN EN EL TERME MUNICIPAL DE ROSES

9. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM PREFECTURA CENTRAL DE TRÀNSIT I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ I MÚTUA COL.LABORACIÓ ADMINISTRATIVA

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EPM DE L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A L’EMISSIÓ ÍNTEGRA I EN DIRECTE (O SI MÉS NO, EN DIFERIT) DELS PLENS DE LA CORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

11. APROVAR LA RECLASSIFICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL, GRUP D, CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIU, A EFECTES DE FUNCIONARITZACIÓ DE LES PLACES AFECTADES.

12. APROVAR LA MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL APROVATS PER A L’ANY 2006.

13. MOCIÓ DE SUPORT AL NOU ESTATUT DE CATALUNYA.

14. PRECS I PREGUNTES.L’ALCALDE PRESIDENT
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 24 de maig de 2006

Acta

Accions del document