Ple de l'Ajuntament Ordinària  29/09/2008

Data:
2008/09/29 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del DILLUNS dia 29 de setembre de 2008, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR - Ordinària del 28.07.2008
2. MODIFICACIÓ NÚMERO 3 DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2008.
4. INFORMACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I DEL MOVIMENT DE TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES I DE LES SEVES EMPRESES MUNICIPALS A 30/06/2008
5. PROPOSTA RELATIVA A DEIXAR SENSE EFECTES LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS AMB MOTIU DEL PRIMER PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS MIMOSA A, MIMOSA B, ARISTÒTIL, ELS GRECS I BERNAT DESCLOT I ARXIVAR L’EXPEDIENT.
6. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS MIMOSA, GRECS I ARISTÒTIL.
7. RECUPERACIÓ D’OFICI DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC, AFECTAT A L’ÚS PÚBLIC, CONSISTENT EN EL PASSATGE SITUAT AL CARRER PUJADA AL PUIG ROM, 187-189.
8. INICI DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS INDEMNITZABLES CORRESPONENTS A LA FINCA SITUADA AL CARRER TRINITAT NÚM. 90, AFECTATS PEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS ADMINISTRATIVES (D2/D3).
9. DESISTIMENT DE L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA A LA CTRA.DE MAS OLIVA, 35, PROPIETAT DEL SR.SEBASTIÀ FERRER SALAMÓ, I ARXIU DE L’EXPEDIENT.
10. INICI DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS INDEMNITZABLES CORRESPONENTS A LA FINCA SITUADA A LA CONFLUÈNCIA DELS CARRERS GRANADA I RONDA MIQUEL OLIVA PRAT, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE PLANEJAMENT QUE PROPOSA EL PGOU DE ROSES, EN MATÈRIA D’ESPAIS LLIURES.
11. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I PAISATGE DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER OBTENIR FINANÇAMENT DEL FONS DE FOMENT DEL PROGRAMA DE BARRIS I ÀREES URBANES D’ATENCIÓ ESPECIAL, AMB EL PROJECTE ANOMENAT “PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL EN UNA ÀREA URBANA D’ATENCIÓ ESPECIAL AL MUNICIPI DE ROSES, ANOMENAT CASC ANTIC”.
12. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 17 DE SETEMBRE DE 2008, EN QUÈ ES RESOL ACCEPTAR LA SOL·LICITUD DE RESCISSIÓ DE MUTU ACORD D’UN CONVENI URBANÍSTIC A L’ÀMBIT DEL PUIG ROM.
13. INICI DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS INDEMNITZABLES CORRESPONENTS A LA FINCA SITUADA A LA RONDA MIQUEL OLIVA PRAT, 66 AFECTADA PEL SISTEMA DE PARCS I JARDINS, CLAU C2.
14. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 D’AGOST DE 2008 EN RELACIÓ AMB LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB L’EMPRESA AUTOCARES VIÑOLAS, SL.
15. RATIFICACIÓ DE DIVERSOS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 D’AGOST DE 2008 DE MODIFICACIÓ DEL “PLA D’USOS I SERVEIS DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE ROSES PER AL 2008” I DEL “PLA D’OCUPACIONS TEMPORALS D’ALTRES ESPAIS DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE (FORA DE L’ÀMBIT DE LA SORRA) DEL MUNICIPI DE ROSES PER AL 2008”.
16. RATIFICAR L’ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN DEL CURS 2008-2009
17. APROVAR INICIALMENT LA CREACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN RÈGIM DE LLIURE CONCURRÈNCIA, D’ACORD AMB LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA ADJUNTA
18. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ QUE VA DICTAR L’ALCALDESSA PRESIDENTA EN DATA 08 DE SETEMBRE DE 2008, MITJANÇANT DECRET NÚM. 2564/08.09.2008 EN QUÈ ES CONCEDEIX LA MEDALLA DE PERMANÈNCIA EN EL SERVEI DE POLICIA LOCAL DE SEGONA CATEGORIA: 25 ANYS DE SERVEI, A JOAN ROMERO CALERO, A JOAN BALLÓ TORRES I A JOSEP DURAN FORNONS.
19. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER TAL DE DONAR SUPORT A LES NEGOCIACIONS QUE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FEMP) ESTÀ PORTANT A TERME AMB EL GOVERN ESPANYOL PER DONAR UNA RESPOSTA POSITIVA A LES NECESSITATS D’UN NOU FINANÇAMENT PELS AJUNTAMENTS I FER EXTENSIU AQUEST SUPORT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL SEU PROCÉS DE NEGOCIACIÓ AMB EL GOVERN ESPANYOL PEL NOU FINANÇAMENT DE CATALUNYA.
20. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2007.
21. ACORDAR L’EXISTÈNCIA D’UNA VACANT EN LA COMPOSICIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
22. PRECS I PREGUNTES

L’alcaldessa presidenta Magda Casamitjana i Aguilà Roses, 24 de setembre de 2008

Acta

Accions del document