Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/01/2009

Data:
2009/01/26 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del DILLUNS dia 26 de gener de 2009, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA
01.- APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
 Sessió extraordinària del dia 17.11.2008
 Sessió ordinària del dia 24.11.2008
 Sessió extraordinària del dia 11.12.2008.

02. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE NOVEMBRE DE 2008, PEL QUAL ES RESOL DECLARAR EL DESESTIMENT PER PART DE L’ENTITAT CANYELLES CLUB, SA, DEL CONVENI URBANÍSTIC A L’ÀMBIT DE LA CARRETERA DEL FAR, NÚM. 75, DINS LA TRAMITACIÓ DEL POUM, I RETORNAR L’AVAL REFERENT A L’ESMENTAT CONVENI.

03. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 2/05.01.09 DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2009, SOBRE LA CORRECCIÓ D’ERRADES DE TRES COMPLEMENTS ESPECÍFICS INCLOSOS EN EL CATÀLEG DE COMPLEMENTS ESPECÍFICS PER 2009.

04. DONAR COMPTES DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 12 DE GENER DE 2009 DE CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL APROVAT PER REIAL DECRET LLEI 9/2008

02. AUTORITZAR EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES FINANÇADES AMB CÀRREC AL FEIL DE PRESSUPOST DE FINS A 200.000,00 €

06. ACCEPTAR DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA DE ROSES COM A VILA GEGANTERA GIRONINA DE L’ANY 2010.

07. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2008, SOBRE LES AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE FIGUERES.

08. DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 2668/08, D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI ANOMENAT ”RESOLUCIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, L’OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA” I L’AJUNTAMENT DE ROSES, DE DATA 13 DE JUNY DE 2007, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE TITULAT “ESTUDI PER A LA CONCRECIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DEL PARATGE NATURAL DE PUNTA FALCONERA – II”” .

09. SUBSANACIÓ D’ERRADES I OMISSIONS EN EL NOMENCLÀTOR DE LA VILA DE ROSES

10. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 3231/08 EN RELACIÓ AMB EL “MANIFEST DELS MUNICIPIS DE LES COMARQUES GIRONINES CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC” QUE ES VA CONSENSUAR A LA JORNADA ORGANITZADA PER CILMA I L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR EL 26 DE SETEMBRE DE 2008.

02. APROVAR EL CONTINGUT DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES I L’AJUNTAMENT DE ROSES, PER A LA GESTIÓ I MANTENIMENT DE LA “BORSA D’HABITATGE DE LLOGUER SOCIAL” EN EL MUNICIPI DE ROSES I APROVAR LA DESPESA DE 24.256 €, PER COBRIR LA DESPESA DEL TÈCNIC/A C1-16 (SOU I SEGURETAT SOCIAL) QUE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES ASSIGNA A ROSES A JORNADA COMPLETA

12. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 19 DE GENER DE 2009, EN QUÈ ES RESOL RATIFICAR EL CONTINGUT DEL CONVENI EXPROPIATORI DE LA PORCIÓ DE FINCA SITUADA AL CARRER RONDA MIQUEL OLIVA PRAT, NÚM. 66 DE ROSES; APROVAR-NE LA SEVA DESPESA I ORDENAR EL PAGAMENT ALS INTERESSATS.

13. RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 17 DE SETEMBRE DE 2008, EN QUÈ ES RESOL ACCEPTAR LA SOL·LICITUD DE RESCISSIÓ D’UN CONVENI URBANÍSTIC A L’ÀMBIT DEL PUIG ROM.

14. PRECS I PREGUNTES.
L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 21 de gener de 2009Acta

Accions del document