Ple de l'Ajuntament Ordinària  25/02/2009

Data:
2009/02/25 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del DIMECRES dia 25 de febrer de 2009, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

01. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
 Sessió ordinària del dia 26.01.2009

02. MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DE LA PLANTILLA I DEL CATÀLEG DE COMPLEMENTS ESPECÍFICS.

03. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM PER A L’EXERCICI 2009.

04. PROPOSTA D’HOMOLOGACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE ROSES AMB ELS MANUALS DEFINITIUS TRANSCAT I INUNCAT I ELS MANUALS REVISATS INFOCAT I BÀSIC.

05. REBUTJAR EL FULL D'APREUAMENT FORMULAT PEL PROPIETARI DE LA FINCA SITUADA AL CARRER TRINITAT, 90, PER CONSIDERAR EXCESSIVA AQUESTA QUANTITAT, I FORMULAR FULL D'APREUAMENT MUNICIPAL.

06. DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL SR. VICTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ (RE 17030/03-12-2007), CONTRA L’ANNEX, DE DATA 3 D’AGOST DE 2007, AL CONVENI URBANÍSTIC DEL POUM DE ROSES, A L’ÀMBIT DE LA QUANA-PORT.

07. DONAR COMPTE AL PLE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 9 DE FEBRER DE 2009, DE SOL·LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I PAISATGE D’INICI DE LA PREPARACIÓ I TRAMITACIÓ D’UN FUTUR CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT SEBASTIÀ.

08. SUBSTITUCIÓ DEL SENYOR ARTUR FONOLLERAS COM A PATRÓ DE LA FUNDACIÓ PER DEFUNCIÓ PEL SENYOR MANEL ESCOBAR.

09. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB L’ENTITAT CAIXA DE GIRONA.

10. MOCIÓ PER RECLAMAR QUE ES DECLARI LA SARDANA COM A “DANSA NACIONAL” DE CATALUNYA.

11. MOCIÓ PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE DECIDIR A TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ.

12. ELECCIÓ DELS JUTGES DE PAU TITULAR I SUBSTITUT DE ROSES

13. PRECS I PREGUNTESL’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 18 de febrer de 2009
Acta

Accions del document