Ple de l'Ajuntament Ordinària  30/03/2009

Data:
2009/03/30 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia


E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del DILLUNS dia 30 de març de 2009, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2009

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR:
- Ordinària del dia 25.02.2009

2. REVISIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2008.

3. INICI DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS INDEMNITZABLES CORRESPONENTS A LA FINCA, AFECTADA PER SISTEMES URBANÍSTICS, SITUADA AL CARRER ESPANYA NÚM. 47, PROPIETAT DELS SENYORS MARIJA I MIODRAG PASKO.

4. REBUTJAR EL FULL D'APREUAMENT FORMULAT PELS PROPIETARIS DE LA FINCA SITUADA A LA CONFLUÈNCIA DELS CARRERS GRANADA I RONDA MIQUEL OLIVA PRAT, PER CONSIDERAR EXCESSIVA AQUESTA QUANTITAT, I FORMULAR FULL D'APREUAMENT MUNICIPAL

5. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT

6. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT

7. MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DE LA PLANTILLA I DEL CATÀLEG DE COMPLEMENTS ESPECÍFICS

8. NOMENAR NOUS PATRONS PER COBRIR LES VACANTS A LA FUNDACIÓ ROSES HISTÒRIA I NATURA.

9. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE MARÇ DE 2009 REFERENT A L’APROVACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI ENTRE REPSOL BUTANO,SL I L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT D’AMPLIACIÓ D’ESCOMESES DE LA URBANITZACIÓ MAS BOSCÀ, PREVISTES EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ MODIFICAT

10. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE MARÇ DE 2009, REFERENT A L’ANUL·LACIÓ D’ARTICLES DE L’ANOMENADA “ORDENANÇA REGULADORA DE L’APLICACIÓ DE FEMS, PURINS I FANGS DE DEPURACIÓ EN EL MUNICIPI DE ROSES” EN EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 175/08 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

11. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANOMENADA “ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS SOROLLS I LES VIBRACIONS EN EL MUNICIPI DE ROSES”
12. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE ROSES, A L’ÀMBIT DE L’AV. DE RHODE NÚM. 255, PROMOGUT PER XACOLUT, SL
13. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE MARÇ DE 2009 REFERENT A L’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL EN L’ÀREA URBANA ANOMENADA CASC ANTIC SUBVENCIONAT A L’EMPARA DE LA RESOLUCIÓ PTO/433/2008, DE 20 DE FEBRER”
14. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 2 DE MARÇ DE 2009, REFERENT A L’APROVACIÓ DEL PLA DE SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE ROSES PER AL 2009
15. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.610/09 DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2009 REFERENT A L’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT SEBASTIÀ”

16. APROVAR EL TEXT DEL CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, QUE TÉ COM OBJECTE L’ESTABLIMENT DE LES DIRECTRIUS GENERALS DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE ELS DOS ENS EN RELACIÓ AL PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS SOCIOSANITARIS I SOCIALS.

17. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DEL MUNICIPI DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES COM A SUPLENT EN LA REPRESENTACIÓ TITULAR QUE AQUEST MUNICIPI DE ROSES TÉ ASSIGNADA EN EL SI DEL CONSELL RECTOR DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DE L’ALT EMPORDÀ

18. APROVAR EL CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ SUPERFÍCIE AULES I REFORMA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ AL CEIP JAUME VICENS VIVES

19. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 19 DE MARÇ DE 2009, PEL QUAL ES RESOLGUÉ AMPLIAR EL TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL DOCUMENT DE SEGONA APROVACIÓ INICIAL DELPOUM DE ROSES, FINS EL DIA 20 D’ABRIL DE 2009.

20. MOCIÓ SOBRE ELS TRENTA ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS.

21. PRECS I PREGUNTES.L’alcalde acctal.
Agustí Donat Romañach

Roses, 25 de març de 2009

Sra. Magda Casamitjana i Aguilà
Alcaldessa
c/ Vicens Vives, 1
17480 ROSESRECTIFICACIÓ ORDRE DEL DIA PER ERRADES MATERIALS A LA CONVOCATÒRIA

Us fem arribar una nova relació amb els punts de l’ordre del dia, del ple ordinari del dia 30 de març de 2009, ja que per errades materials a la convocatòria no es va incloure el punt on es tractarà la modificació núm. 2 de la plantilla. Aquest punt ja es va incloure i tractar a la comissió informativa.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR:
 Ordinària del dia 25.02.2009

2. REVISIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2008.

3. INICI DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS INDEMNITZABLES CORRESPONENTS A LA FINCA, AFECTADA PER SISTEMES URBANÍSTICS, SITUADA AL CARRER ESPANYA NÚM. 47, PROPIETAT DELS SENYORS MARIJA I MIODRAG PASKO.

4. REBUTJAR EL FULL D'APREUAMENT FORMULAT PELS PROPIETARIS DE LA FINCA SITUADA A LA CONFLUÈNCIA DELS CARRERS GRANADA I RONDA MIQUEL OLIVA PRAT, PER CONSIDERAR EXCESSIVA AQUESTA QUANTITAT, I FORMULAR FULL D'APREUAMENT MUNICIPAL

5. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT

6. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT

7. MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DE LA PLANTILLA I DEL CATÀLEG DE COMPLEMENTS ESPECÍFICS

8. NOMENAR NOUS PATRONS PER COBRIR LES VACANTS A LA FUNDACIÓ ROSES HISTÒRIA I NATURA.

9. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE MARÇ DE 2009 REFERENT A L’APROVACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI ENTRE REPSOL BUTANO,SL I L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT D’AMPLIACIÓ D’ESCOMESES DE LA URBANITZACIÓ MAS BOSCÀ, PREVISTES EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ MODIFICAT

10. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE MARÇ DE 2009, REFERENT A L’ANUL·LACIÓ D’ARTICLES DE L’ANOMENADA “ORDENANÇA REGULADORA DE L’APLICACIÓ DE FEMS, PURINS I FANGS DE DEPURACIÓ EN EL MUNICIPI DE ROSES” EN EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 175/08 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA


11. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANOMENADA “ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS SOROLLS I LES VIBRACIONS EN EL MUNICIPI DE ROSES”
12. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE ROSES, A L’ÀMBIT DE L’AV. DE RHODE NÚM. 255, PROMOGUT PER XACOLUT, SL
13. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE MARÇ DE 2009 REFERENT A L’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL EN L’ÀREA URBANA ANOMENADA CASC ANTIC SUBVENCIONAT A L’EMPARA DE LA RESOLUCIÓ PTO/433/2008, DE 20 DE FEBRER”
14. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 2 DE MARÇ DE 2009, REFERENT A L’APROVACIÓ DEL PLA DE SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE ROSES PER AL 2009
15. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.610/09 DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2009 REFERENT A L’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT SEBASTIÀ”

16. APROVAR EL TEXT DEL CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, QUE TÉ COM OBJECTE L’ESTABLIMENT DE LES DIRECTRIUS GENERALS DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE ELS DOS ENS EN RELACIÓ AL PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS SOCIOSANITARIS I SOCIALS.

17. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DEL MUNICIPI DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES COM A SUPLENT EN LA REPRESENTACIÓ TITULAR QUE AQUEST MUNICIPI DE ROSES TÉ ASSIGNADA EN EL SI DEL CONSELL RECTOR DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DE L’ALT EMPORDÀ

18. APROVAR EL CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ SUPERFÍCIE AULES I REFORMA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ AL CEIP JAUME VICENS VIVES

19. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 19 DE MARÇ DE 2009, PEL QUAL ES RESOLGUÉ AMPLIAR EL TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL DOCUMENT DE SEGONA APROVACIÓ INICIAL DELPOUM DE ROSES, FINS EL DIA 30 D’ABRIL DE 2009.

20. MOCIÓ SOBRE ELS TRENTA ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS.

21. PRECS I PREGUNTES.


L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 27 de març de 2009

Acta

Accions del document