Ple de l'Ajuntament Ordinària  27/04/2009

Data:
2009/04/27 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del DILLUNS dia 27 d’abril de 2009, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
 Extraordinària del dia 19.02.2009

2. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2008.

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2009

4. EXPEDIENT PER DEIXAR SENSE EFECTE L’ESCENARI PRESSUPOSTARI PLURIANUAL 2009-2011, APROVAT PEL PLE EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE MAIG DE 2008, DONAT QUE S’HA ASSOLIT L’EQUILIBRI EN FASE DE LIQUIDACIÓ.

5. REBUTJAR EL FULL D'APREUAMENT FORMULAT PER DELFIN INMO, SL DELS DRETS D’ARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT A L’AV. DE LA QUANA PER CONSIDERAR EXCESSIVA AQUESTA QUANTITAT, I FORMULAR FULL D'APREUAMENT MUNICIPAL.

6. REBUTJAR EL FULL D'APREUAMENT FORMULAT PELS PROPIETARIS DE LA FINCA SITUADA AL CARRER TRINITAT, NÚM. 27, PER CONSIDERAR EXCESSIVA AQUESTA QUANTITAT, I FORMULAR FULL D'APREUAMENT MUNICIPAL.

7. SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, DE LES BARRAQUES DE PESCADORS SITUADES A CALA JÒNCOLS I A CALA PELOSA, RESPECTIVAMENT.

8. CREACIÓ I REGISTRE DE NOUS FITXERS QUE CONTROLEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES I MODIFICACIÓ DE FITXERS EXISTENTS.

9. AUTORITZACIÓ PER A LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI MITJANÇANT CONCURRÈNCIA A LA LÍNIA DE FINANÇAMENT ESTABLERTA AMB CÀRREC AL FONS FINANCER DE L’ESTAT PER A LA MODERNITZACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES (FOMIT)

10. PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 23 d’abril de 2009

Acta

Accions del document