Ple de l'Ajuntament Extraordinària  17/11/2008

Data:
2008/11/17 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del DILLUNS dia 6 d’octubre de 2008, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2009.

2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL PER A L’EXERCICI 2009.

3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL PER A L’EXERCICI 2009.

4. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A L’EXERCICI 2009.

5. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM PER A L’EXERCICI 2009.

6. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS PER A L’EXERCICI 2009.

7. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A L’EXERCICI 2009.

8. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXERCICI 2009.

9. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT PER A L’EXERCICI 2009.

10. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2009.


L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 1 d’octubre de 2008


Acta

Accions del document