Ple de l'Ajuntament Ordinària  24/11/2008

Data:
2008/11/24 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20.00 hores del DILLUNS dia 24 de novembre de 2008, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DE DIA

01.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS

- Extraordinària i urgent del 15.09.2008
- Ordinària del 29.09.2008
- Extraordinària del 06.10.2008

02.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8 DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2008

03.- APROVACIÓ DE L’ATERMENAMENT PRACTICAT DE LA FINCA CONEGUDA COM LA TORRETA, PARCEL·LA 27 DEL POLÍGON 1, PROPIETAT DE LA SRA. PAQUITA SANÉS CODINA.

04.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I FINALITZACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ D’OFICI DE LA ZONA VERDA MUNICIPAL UBICADA A L’AVINGUDA NORD, 41

05.- INFORMAR AL PLE DE LA CONTRACTACIÓ D’UN AUXILIAR EDUCADOR PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

06.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 2695/01.10.08 SOBRE LA REGULARITZACIÓ D’UN COMPLEMENT ESPECÍFIC

07.- RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27.10.08 RELATIU A LA CONVOCATÒRIA DE PLACES VACANTS DE JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI DE ROSES

08.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA ANOMENADA “ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS SOROLLS I LES VIBRACIONS EN EL MUNICIPI DE ROSES”.

09.- SIGNATURA DEL CONVENI D’ADHESIÓ AL PROJECTE ACTU@AL IMPULSAT PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
10.- PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE.

11.- PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ EN EL RÈGIM DE SESSIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES GENÈRIQUES DEL PLE.

12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU SOBRE L’ARE (ZONA SUD 1).

13.- DONAR COMPTES DE LES CONCLUSIONS DEL DICTAMEN ELABORAT PER LLISET ADVOCATS ASSOCIATS, SCP; DONAR PER ACOMPLERTA LA MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR DEL GRUP INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2008, I RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2006, PEL QUAL ES RESOL DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EN DATA 3 DE MAIG DE 2006, PER LA SOCIETAT FRANCESC SINYOL, SL

14.- PRECS I PREGUNTESL’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 19 de novembre de 2008


Acta

Accions del document