Ple de l'Ajuntament Ordinària  25/05/2009

Data:
2009/05/25 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del DILLUNS dia 25 de maig de 2009, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
 Sessió ordinària del ple del dia 30.03.2009

2. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL CONSTITUÏT PER L’AJUNTAMENT DE FIGUERES, L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

3. INFORMAR SOBRE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB L’ENTITAT CAIXA DE GIRONA

4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 D’ABRIL DE 2009, REFERENT A LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’USOS I SERVEIS DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE ROSES PER AL 2009 (CANVI D’UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA PLATJA DE LA PUNTA REFERENCIADA COM A P-3 A PETICIÓ DE JOSÉ RODRÍGUEZ BANQUERI)

5. CREACIÓ DE DISSEMINATS EN LES ENTITATS DE POBLACIÓ EXISTENTS AL MUNICIPI DE ROSES.

6. REVOCACIÓ DELS PUNTS 2 I 3 DE L’ACORD PLENARI DE 31 DE MARÇ DE 2008, RELATIU A L’EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DEL VEHICLE MUNICIPAL (TRACTOR MARCA EBRO MATRÍCULA GE-26911-VE), A FI DE LLIURAR-LO A UN GESTOR AUTORITZAT.

7. APROVACIÓ DE LA DESAFECTACIÓ DE 12.205 M2 DEL BÉ IMMOBLE ANOMENAT “ZONA ESPORTIVA (LA VINYASSA)”, CANVIANT LA SEVA QUALIFICACIÓ DE BÉ DE DOMINI PÚBLIC A BÉ PATRIMONIAL I SOTMETRE-HO A INFORMACIÓ PÚBLICA.

8. ASSIGNACIÓ DEL NOM “PASSEIG DE BEAS DE SEGURA” AL TRAM DE PASSEIG MARÍTIM QUE VA DE LA ROTONDA DE L’AV. DE RHODE/AV. DE LA RIERA DE LA CUANA A LA ROTONDA DE L’AV. DE RHODE/GRAN VIA DE PAU CASALS

9. DEIXAR SENSE EFECTE LA BASE 35 DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL APROVAT PEL 2009 COM A MESURA DE FOMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA LOCAL.

10. APROVAR EL NOU TEXT DEL CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ SUPERFÍCIE AULES I REFORMA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ AL CEIP JAUME VICENS VIVES.

11. REBUTJAR EL FULL D'APREUAMENT FORMULAT PELS PROPIETARIS DE LA FINCA SITUADA AL CARRER DEL CASTELL DE LA TRINITAT, NÚM. 27, PER CONSIDERAR EXCESSIVA AQUESTA QUANTITAT, I FORMULAR FULL D'APREUAMENT MUNICIPAL.

12. APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER CREAR UNA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE TITULARITAT MUNICIPAL.

13. PRECS I PREGUNTESL’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 19 de maig de 2009Acta

Accions del document