Ple de l'Ajuntament Ordinària  29/06/2009

Data:
2009/06/29 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de DILLUNS dia 29 de juny de 2009, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:

 Sessió ordinària del 27.04.2009
 Sessió extraordinària del 11.05.2009
 Sessió ordinària del 25.05.2009

2. ACCEPTAR LA QUANTITAT DE 300.000,00€ ATORGADA PEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA DINS DE LA CONVOCATÒRIA 2008 DEL PLA D’INVERSIONS COMPLEMENTÀRIES DEL CICLE DE L’AIGUA DE LA COSTA BRAVA PEL PERÍODE 2009-2012 I APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI MARC D’ACCEPTACIÓ, FORMALITZACIÓ I REGULACIÓ DE LES APORTACIONS DE LES SOL·LICITUDS A AQUEST PLA D’INVERSIONS

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.6 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2009.

4. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’INFORME 5/2009, RELATIU A LA FISCALITZACIÓ REALITZADA PER LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA SOBRE PERSONAL I ROMANENT DE TRESORERIA DE L’EXERCICI 2005.

5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2009.

6. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL EN L’ACTIVITAT HOSTELERA I COMERCIAL DE ROSES.

7. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL DOCUMENT ANOMENAT PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL A L’AJUNTAMENT DE ROSES.

8. PROPOSTA RELATIVA L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL CONVENI MARC D’INTEROPERABILITAT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL CONSORCI D’ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA (CONSORCI AOC).

9. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DEL “PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE ROSES EN L’ÀMBIT DE LA FINCA DE L’AV. DE RHODE, NÚM. 255” REDACTAT PER L’ARQUITECTE LLUÍS GRATACÓS SOLER EL JUNY DE 2009 I PRESENTAT A L’AJUNTAMENT PER XACOLUT, SL REPRESENTADA PER ESTEVE PUJOL RUSSINYOL.

10. ABALISAMENT INTEGRAL DE LES PLATGES I CALES DE ROSES.

11. GESTIÓ DELS FONDEJOS EN ALGUNES PLATGES I CALES DEL MUNICIPI DE ROSES.

12. DONAR COMPTES AL PLE DEL CESSAMENT DEL CÀRREC DEL SENYOR GASPAR GALLEGO GONZALEZ COM A 4RT. TINENT D’ALCALDE DE LA CORPORACIÓ I NOU NOMENAMENT DEL SENYOR ANGEL TARRERO GONZALEZ PER OCUPAR L’ESMENTAT CÀRREC.

13. PRECS I PREGUNTES.


L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 23 de juny de 2009

Acta

Accions del document