Ple de l'Ajuntament Ordinària  31/08/2009

Data:
2009/08/31 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR

Sessió ordinària del ple del dia 27.07. 2009.

2. MODIFICACIÓ DEL DIA I L’HORA DE CELEBRACIÓ DE LES JUNTES DE GOVERN A PARTIR DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2009
3. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2009 REFERENT A L’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL “CONVENI ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (INCASOL) I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A L’EXECUCIÓ D’UN VIAL (VIAL K-L) DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CARRETERA DE VILAJUÏGA, DEL TERME MUNICIPAL DE ROSES”

4. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2136/09, DE 6 D’AGOST DE 2009, REFERENT AL PLA DE DESPLEGAMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA (FORM) DE ROSES

5. RATIFICAR, L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PUNT 8.12, DE DIA 27 DE JULIOL DE 2009, PEL QUAL S’APROVA EL COVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN PER ALS CURSOS ACADÈMICS 2009-2010, 2010-2011 I 2011-2012

6. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE DATA DE 15 DE JULIOL DE 2009, PEL QUAL ES RESOL APROVAR EL CONVENI PER LA CREACIÓ D'UNA XARXA DE MERCATS SEDENTARIS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.

7. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DESAFECTACIÓ DE 12.205 M2 DEL BÉ IMMOBLE ANOMENAT “CAMP DE FUTBOL LA VINYASSA” DE L’ÚS O SERVEI PÚBLIC ESPORTIU PER PASSAR A BÉ PATRIMONIAL.

8. DECLARACIÓ DE LA PLENA PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT SOBRE EL BÉ IMMOBLE ANOMENAT “CAMÍ AL CASTELL DE LA TRINITAT”.

9. APROVAR ELS DIES DE FESTA LOCALS PER A L’ANY 2010

10. INFORMACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES I DE LES SEVES EMPRESES MUNICIPALS A 30/06/2009.

11. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB L’ENTITAT CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

12. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB L’ENTITAT BANC DE SANTANDER

13. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.7 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2009.

14. PRECS I PREGUNTESActa

Accions del document