Ple de l'Ajuntament Extraordinària  14/10/2009

Data:
2009/10/14 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de DIMECRES, dia 14 d’octubre de 2009, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC, PER A L’EXERCICI 2010.

2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, PER A L’EXERCICI 2010.

3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, PER A L’EXERCICI 2010.

4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, PER A L’EXERCICI 2010.

5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS COMPETÈNCIA LOCAL EN L’ÀMBIT TERRITORIAL, PER A L’EXERCICI 2010.

6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS COMPETÈNCIA LOCAL EN L’ÀMBIT PERSONAL, PER A L’EXERCICI 2010.

7. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL, PER A L’EXERCICI 2010.

8. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, PER A L’EXERCICI 2010.

9. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 11, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM, PER A L’EXERCICI 2010.

10. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 12, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS, PER A L’EXERCICI 2010.

11. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 13, REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, PER A L’EXERCICI 2010.

12. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 14, DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, PER A L’EXERCICI 2010.

13. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 15, REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS, PER A L’EXERCICI 2010.

14. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL, PER A L’EXERCICI 2010.

15. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2010.L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 5 d’octubre de 2009

Acta

Accions del document