Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/10/2009

Data:
2009/10/26 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia


1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS

- Sessió ordinària del 28 de setembre de 2009

2. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2009, EN QUÈ ES RESOLGUÉ SUSPENDRE CAUTELARMENT LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 5698/2008, D’ATERMENAMENT D’UNA FINCA SITUADA AL MAS FUMATS.

3. RATIFICACIÓ DEL CONVENI EXPROPIATORI DE LA FINCA SITUADA AL CARRER CASTELL DE LA TRINITAT, 27, AFECTADA PER ESPAI LLIURE (CLAU C2)

4. SEGREGACIÓ D’UNA PORCIÓ DE FINCA DE LA REGISTRAL 35.754 I ESMENA DE L’ACORD PLENARI DE 26 DE NOVEMBRE DE 2007, EN EL SENTIT QUE LA SUPERFÍCIE DE CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A L’AMPLIACIÓ DE L’IES ILLA DE RODES, HA DE SER DE 3.485 M2, EN COMPTES DE 4.623 M2.

5. APROVAR LA DECLARACIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE FERRER I GUÀRDIA I LA SEVA FIGURA; DONAR SUPORT ALS ACTES COMMEMORATIUS DEL CENTENARI; I PRESTAR COL·LABORACIÓ I AJUT EN LES INICIATIVES DEL CENTENARI.

6. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.9 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2009.

7. RATIFICAR, LA RESOLUCIÓ NÚM. 2766/2009, DE 14 D’OCTUBRE, PER LA QUAL ES VA RESOLDRE ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ EDU/2590/2009, DE 3 D’ABRIL, PER LA QUAL S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE LLARS D’INFANTS, PER AL CURS 2008-2009

8. RATIFICAR, LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2550/21.09.2009 PER LA QUAL S’APROVA EL TEXT DEL CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER EL PROJECTE “EXIT” D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ILLA DE RODES

9. RATIFICAR, LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2549/21.09.2009 PER LA QUAL S’APROVA EL TEXT DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PEL PROJECTE APRENENT D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’IES CAP NORFEU

10. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2685/09, DE 6 D’OCTUBRE, PER LA QUAL S’APROVAVA L’ADHESIÓ AL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – DIPSALUT – I ACCEPTAR LES CONDICIONS D’ADHESIÓ, AMB ELS DRETS I OBLIGACIONS ESMENTATS EN ELS MATEIXOS I QUE CONSTEN A L’EXPEDIENT

11. RATIFICAR, L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PUNT 8.10, DEL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2009, PEL QUAL S’APROVA L’ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN DEL CURS 2009-2010

12. RATIFICACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA UA-4 I EL SEU ENTORN, DEL PGOU DE ROSES, SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT I DIVERSOS PARTICULARS.

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PERQUÈ EL GOVERN DE L’ESTAT NO FACI EFECTIU L’INCREMENT DELS TIPUS DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT IVA.

14. PRECS I PREGUNTES

Acta

Accions del document