Ple de l'Ajuntament Ordinària  30/11/2009

Data:
2009/11/30 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del diaE D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del DILLUNS dia 30 de novembre de 2009, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
- Ordinària del 26.10.2009

2. APROVAR EL TEXT DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER PROMOCIONAR EL PROGRAMA “VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA”

3. APROVAR INICIALMENT EL PLA LOCAL D’ACOLLIDA DE ROSES.

4. APROVAR EL TEXT DEL PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ EN SITUACIONS D’ABSENTISME ESCOLAR A ROSES

5. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DELS DIFERENTS PLANS INDIVIDUALS D’ATENCIÓ DE PRESTACIÓ ECONÒMICA.

6. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ NÚM. 2936/27.10.09, PER LA QUAL S’APROVA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, L’AJUNTAMENT DE ROSES, L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I FAPAC, PER L’ANY 2008

7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES.

8. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ.

9. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 30 D’OCTUBRE DE 2009, PEL QUAL ES VA APROVAR EL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, EL BISBAT DE VIC, L’AJUNTAMENT DE ROSES I L’AJUNTAMENT DE BEUDA EN MATÈRIA DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC.

10. ACORDAR LA DISSOLUCIÓ VOLUNTÀRIA DE LA FUNDACIÓ ROSES HISTÒRIA I NATURA, AMB EFECTES DEL 31 DE DESEMBRE DE 2009.

11. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L’EDICIÓ DEL DICCIONARI BIOGRÀFIC DE L’ALT EMPORDÀ.

12. RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DE DATES 02.10.2009 I 03.11.2009, RESPECTIVAMENT, RELATIUS A L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER CASTELL DE LA TRINITAT, 90, PROPIETAT DEL SENYOR ANTONIO ISIDRO LLOVERAS BACH.

13. ESMENA DELS PUNTS 1, 2, 3 I 5 DE L’ACORD DE PLE DE DATA 31 D’AGOST DE 2009, DE MANERA QUE LA SUPERFÍCIE DEFINITIVA DE DESAFECTACIÓ I SEGREGACIÓ DEL BÉ IMMOBLE ANOMENAT “CAMP DE LA VINYASSA” ÉS DE 10.000 M2 EN COMPTES DE 12.353 M2.

14. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.10 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2009.

15. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PORTS DE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT DE ROSES SOBRE LA FAÇANA MARÍTIMA DEL PORT DE ROSES.

16. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL A L’ACTIVITAT HOSTALERA I COMERCIAL.

17. RESOLUCIÓ DE L’AL.LEGACIÓ PRESENTADA CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 PER L’EXERCICI 2010 I LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA.

18. PRECS I PREGUNTESL’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 25 de novembre de 2009.Acta

Accions del document