Ple de l'Ajuntament Ordinària  01/03/2010

Data:
2010/03/01 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de DILLUNS, dia 01 de març de 2010, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA


1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS

- Extraordinària del 03.12.2009
- Extraordinària del 22.12.2009
- Ordinària del 25.01.2010


2. PETICIÓ DE TREN TURÍSTIC CULTURAL ROSES EXPRÉS SL, D’AMPLIACIÓ DEL RECORREGUT C I D’AMPLIACIÓ DE LA DURADA ANUAL DE LA LLICÈNCIA PER A L’EXPLOTACIÓ DE VEHICLES PEL TRANSPORT DE VIATGERS, EN LA MODALITAT DE TREN TURÍSTIC; I COMUNICACIÓ D’ITINERARIS DISCRECIONALS.


3. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT ALS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA DE ROSES


4. PROPOSTA RELATIVA A LA REALITZACIÓ D’UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN MATÈRIA DE GESTIÓ CADASTRAL ENTRE LA SECRETARIA D’ESTAT D’HISENDA (DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE) I L’AJUNTAMENT DE ROSES, QUE AMPLIA I REFON L’ACTUALMENT VIGENT.


5. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE ROSES EN MATÈRIA D'ESTUDIS D'INTERPRETACIÓ, GESTIÓ I EDUCACIÓ EN PATRIMONI CULTURAL; I NOMENAR ELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE ROSES A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT.


6. DONAR COMPTES AL PLE CONFORME L’AJUNTAMENT DE ROSES VA CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA DEL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I SOSTENIBILITAT LOCAL, ANUALITAT 2010.


7. CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DE ROSES


8. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES


9. MODIFICACIÓ NÚM. 2 DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.


10. PRECS I PREGUNTES


L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 24 de febrer de 2010

Acta

Accions del document