Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/04/2010

Data:
2010/04/26 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de DILLUNS, dia 26 d’abril de 2010, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR:
- Sessió ordinària del ple del dia 29.03.2010

2. APROVAR EL CONVENI D’ENCÀRREC DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT ENTRE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE ROSES

3. RATIFICAR, L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PUNT , DEL DIA 9 D’ABRIL DE 2010, PEL QUAL S’APROVA L’ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D’AULES I REFORMA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ A L’ESCOLA JAUME VICENS VIVES D’AQUESTA LOCALITAT

4. MODIFICACIÓ NÚMERO 3 DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL MUNICIPAL APROVATS PER A L’ANY 2010.

5. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA PER POSAR A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT D´EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB CARÀCTER TEMPORAL, EL SOLAR ON ESTAN UBICATS ACTUALMENT ELS MÒDULS PREFABRICATS DEL CEIP MONTSERRAT VAYREDA AMB UNA SUPERFÍCIE DE 3.445 M2, AQUESTA CESSIÓ DURARÀ FINS QUE ES CONSTRUEIXI LA NOVA ESCOLA MONTSERRAT VAYREDA.

6. INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA DE DETERMINACIÓ DEL PREU JUST EN LA EXPROPIACIÓ DE LA PARCEL·LA SITUADA A LA CRUÏLLA ENTRE ELS CARRERS GRANADA I RDA. MIQUEL OLIVA PRAT DE ROSES, PROPIETAT DELS SENYORS ENRIC I LLUÍS COLL LLANDRICH

7. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.2 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2010.

8. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA D’ACTIVITAT FÍSICA, ESPORT I SALUT (PAFES), PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT DES DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA, MITJANÇANT EL CONSELL I LA PRESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA.

9. APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI TERRA DE PAS

10. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL EN L’ACTIVITAT HOSTELERA I COMERCIAL DE ROSES

11. CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL DOMINI DE LA FINCA DE 10.000 M2 DE SUPERFÍCIE, SITUADA AL TERRITORI LA VINYASSA (PC 5300038), PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA MONTSERRAT VAYREDA.

12. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2010, REFERENT A L’APROVACIÓ DEL PLA DE SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE ROSES PER AL 2010.

13. PRECS I PREGUNTES.
L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 21 d’abril de 2010Acta

Accions del document