Ple de l'Ajuntament Ordinària  31/05/2010

Data:
2010/05/31 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20.00 hores del DILLUNS dia 31 de MAIG de 2010, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA


1. APROVACIÓ D’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

- Ordinària del 26.04.2010
- Extraordinària del 05.05.2010

2. RATIFICAR, LA RESOLUCIÓ NÚM. 1161/04.05.10, PER LA QUAL S’APROVA ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ATORGADA A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ROSES 2 (LLAR D’INFANTS EL FRANQUET)

3. APROVAR L’ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES INSCRITES COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ EN EL MARC DELS PLANS D’OCUPACIÓ

4. APROVACIÓ INICIAL DEL NOU TEXT DELS ESTATUTS PELS QUALS S’HAURÀ DE REGIR EL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA (ARE) DE ROSES

5. CREACIÓ I REGISTRE DE NOUS FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE TITULARITAT DE L´AJUNTAMENT DE ROSES.

6. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 17 DE MARÇ DE 2010, RELATIU A L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CRUÏLLA ENTRE ELS CARRERS GRANADA I RONDA MIQUEL OLIVA PRAT, PROPIETAT DEL SENYOR ENRIC COLL LLANDRICH I DELS HEREUS DEL SR. LLUÍS COLL LLANDRICH.

7. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 14 D’ABRIL DE 2010, RELATIU A L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CRUÏLLA ENTRE ELS CARRERS GRANADA I RONDA MIQUEL OLIVA PRAT, PROPIETAT DEL SENYOR ENRIQUE COLL LLANDRICH I DE LES SENYORES REMEDIOS VILA PAU, MA. DOLORS COLL VILA I MA. ANTONIA COLL VILA.

8. RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL TERMINI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DEL REGLAMENT D’UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES I APROVACIÓ DEFINITIVA D’AQUEST.

9. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 1020/22.04.10, DE DATA 22 D’ABRIL DE 2010, PER LA QUAL ES RESOLGUÉ APROVAR L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI EDUCATIU DE L’ALT EMPORDÀ (SEAE) I ELS MUSEUS DE LA COMARCA.

10. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL PER A LA RESTAURACIÓ DE LA CIUTADELLA AL SECTOR DEL BALUARD DE SANT ANDREU, EN APLICACIÓ DE L’1% CULTURAL.

11. APROVAR PROVISIONALMENT LA TERCERA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS I DEPENDÈNCIES DE TITULARITAT MUNICIPAL, PER A L’EXERCICI 2010.

12. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 23 D’ABRIL DE 2010 REFERENT A L’ADHESIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC PER A LA SEGURETAT, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES (PT-08) DE DIPSALUT (ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA).

13. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2010.

14. MOCIÓ SOBRE L’ELIMINACIÓ DE LES ESCOLES TALLER, CASES D’OFICI I TALLERS D’OCUPACIÓ

15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA CONVENIÈNCIA DE MANTENIR TOTES LES OPCIONS D’APARCAMENT POSSIBLES EN EL NOSTRE MUNICIPI DEIXANT OBERTES TOTES LES POSSIBILITATS EXISTENTS FINS ARA.

16. PRECS I PREGUNTES

Acta

Accions del document