Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/06/2010

Data:
2010/06/28 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20.00 hores del DILLUNS dia 28 de JUNY de 2010, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. PRORROGAR EL CONVENI DE LA XARXA DE SERVEIS LOCALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SIGNAT EL 2009 AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

2. APROVAR LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE ROSES I L'ASSOCIACIÓ D'ACTIVITATS D'HOSTALERIA DE L'ALT EMPORDÀ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ CONTÍNUA

3. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 750.000,00 € (PG - PROGRAMA GENERAL 650.000,00 € I DG – PROGRAMA ESPECÍFIC DIPUTACIÓ GIRONA 100.000,00 €) PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA ANOMENADA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI MUNICIPAL AL CARRER DOCTOR PI I SUNYER 13, PER ALS SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT

4. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ D’OFICI D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC, CONCRETAMENT DEL PASSATGE PÚBLIC SITUAT A L’AVINGUDA PORT JOAN, NÚM.2 DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARITA, OCUPAT PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PUERTO ROYAL MARINE. (EXP.509/2009)

5. APROVACIÓ DEL CONVENI RELATIU A LA CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE LA FINCA PROPIETAT DE LA SUF AMB LA CONTRAPRESTACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU EQUIPAMENT CULTURAL. (EXP.1509/2009)

6. DONAR COMPTE AL PLE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 DE JUNY DE 2010 D’AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ.

7. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA D’USOS, APROFITAMENT I ACTIVITATS AL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE DE ROSES

8.- APROVAR LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA PER LA COL.LABORACIÓ ECONÒMICA EN EL FINANÇAMENT DE DIAGNOSIS COMERCIALS INDIVIDUALS PER LES EMPRESES DE COMERÇ I DE SERVEIS DE ROSES

9.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LES NÒMINES DEL PERSONAL MUNICIPAL PER AL MES DE JUNY DE 2010 I L'APLICACIÓ DEL RDL 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUE S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA CONVENIÈNCIA D’OBTENIR LA TITULARITAT DE L’ÚS DEL FAR DE ROSES

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER PROHIBIR L’ÚS DE VESTIMENTES O ACCESSORIS QUE COBREIXIN TOTALMENT LA CARA I IMPEDEIXIN LA IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ VISUAL TANT EN LA VIA PÚBLICA COM EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

12.- PRECS I PREGUNTES

Acta

Accions del document