Ple de l'Ajuntament Extraordinària  07/10/2010

Data:
2010/10/07 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 19 hores del dijous, dia 7 d’octubre de 2010, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA


1. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2011 I RENUMERACIÓ I SUPRESSIÓ DE DIFERENTS ORDENANCES FISCALS.

2. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 3, REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2011.

3. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ I RENUMERACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A L’EXERCICI 2011.

4. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ I RENUMERACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS COMPETÈNCIA LOCAL EN L’ÀMBIT TERRITORIAL, PER A L’EXERCICI 2011.

5. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ I RENUMERACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL, PER A L’EXERCICI 2011.

6. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ I RENUMERACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, PER A L’EXERCICI 2011.

7. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ I RENUMERACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM, PER A L’EXERCICI 2011.

8. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ I RENUMERACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, QUE PASSA A SER L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS, PER A L’EXERCICI 2011.

9. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2011.


L’alcalde acctal.
Manel Escobar Yegua

Roses, 4 d’octubre de 2010

Acta

Accions del document