Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/10/2010

Data:
2010/10/26 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del DIMARTS dia 26 d’octubre de 2010, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:

- Sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2010.

2. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ NÚM. 2715/10, DEL 27 DE SETEMBRE, PER LA QUAL S’APROVA ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS I APROVAR EL TEXT DEL CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

3. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE SETEMBRE DE 2010, PEL QUAL S’APROVA EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ/CONTRACTE PROGRAMA 2010 ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL.LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES

4. APROVACIÓ DE L’ACORD DE DELEGACIÓ DE LES FACULTATS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS, A SIGNAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE ROSES.

5. EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER DE JAUME PALMEROLA I TRULLS, NÚM.18 (FINCA REGISTRAL 377), PROPIETAT DE LA SENYORA DOLORES JOFRE BONSOMS.

6. EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER DE SANT ISIDRE, NÚM. 22 (FINCA REGISTRAL 367), PROPIETAT DE LA SENYORA DOLORES JOFRE BONSOMS.

7. EXPROPIACIÓ FORÇOSA D’UNA PORCIÓ DE LA FINCA SITUADA A L’AVINGUDA RIERA DE LA CUANA, 31, PROPIETAT DEL SENYOR JAVIER SUBIRÀ MARCÒ, AFECTADA PEL PROJECTE DE ROTONDA A LA CRUÏLLA DE L’AVINGUDA PAU CASALS I L’AVINGUDA RIERA DE LA CUANA.

8. RECUPERACIÓ D’OFICI D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC, CONCRETAMENT DEL VIAL PÚBLIC SITUAT A L’AVINGUDA PORT CANIGÓ, NÚM.3 DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA DE ROSES, OCUPAT PER LA SOCIETAT MOTO ROSES SL.

9. DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) DE ROSES.

10. APROVACIÓ DE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7 DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2010.

11. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA EL BULLI, CENTRE DE CREATIVITAT/FERRAN ADRIÀ, EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES

12. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE VIGENT AMB LA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE ROSES SL. (ROSESNET) A FI D’INCLOURE EL SERVEI DE RECOLLIDA, NETEJA I MANTENIMENT DELS CONTENIDORS SOTERRATS DE ROSES.

13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU EN SUPORT A LA INICIATIVA DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES FESTES I TRADICIONS DE ROSES SEGONS ESCRIT PRESENTAT AMB R.E. 6004 DE 23 D’ABRIL DE 2009 I REITERAT AMB UN ALTRE ESCRIT D’UN ANY MÉS TARD R.E. 11726 DE 13 DE JULIOL DEL 2010.

14. PRECS I PREGUNTES.
L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 21 d’octubre de 2010

Acta

Accions del document