Ple de l'Ajuntament Ordinària  31/10/2011

Data:
2011/10/31 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 16:00 hores de DILLUNS, dia 31 d’octubre de 2011 a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR:
 Ordinària del dia 26 de setembre de 2011
 Extraordinària del dia 26 de setembre de 2011
 Extraordinària del dia 24 d’octubre de 2011

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DAVID BELTRAN BLANCO DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM, AMB MOTIU DE LA RENÚNCIA DEL REGIDOR JUAN JOSÉ VIÑUELA MURILLO.

3. INFORMAR DE RESOLUCIONS EN RELACIÓ A:
 Subminsitrament de mobiliari de la sala de plens.
 Petició d’informe del PEU a la carretera GI-610 de Roses a Vilajuïga promogut per Joan Bataller Danés.

4. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ NÚM. 2873/11, DE 30 DE SETEMBRE AMB LA QUAL S’APROVA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ/CONTRACTE PROGRAMA 2011 ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES.

5. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ NÚM. 2782/11, PER LA QUAL S’APROVA EL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE ROSES A LA COMISSIÓ REPRESENTATIVA-INSTITUCIONAL DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN DE ROSES, A PARTIR DEL CURS ESCOLAR 2011/2012

6. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI TERRA DE PAS, DE CONFORMITAT AMB EL TEXT APROVAT PER L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI TERRA DE PAS, EN SESSIÓ CELEBRADA EL PASSAT DIA 16 DE DESEMBRE DE 2010.

7. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 2926/07.10.2011, DE DATA 5 D’OCTUBRE DE 2011, PER LA QUAL S’HA APROVAT LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT EN DATA 31 DE MAIG DE 2010 ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL PER A LA RESTAURACIÓ DE LA CIUTADELLA AL SECTOR DEL BALUARD DE SANT ANDREU, EN APLICACIÓ DE L’1% CULTURAL

8. APROVACIÓ DE L’ACORD DE DELEGACIÓ DE LES FACULTATS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIONS REGULADES A LES ORDENANCES MUNICIPALS I A LA NORMATIVA SECTORIAL ESPECÍFICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL, INCLOSOS ELS EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES, A SIGNAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE ROSES.

9. PROPOSTA RELATIVA A LA DEROGACIÓ DEL REGLAMENT D’UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

10. MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’ANY 2011.

11. MODIFICACIÓ, CREACIÓ I REGISTRE DE NOUS FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES I D’EMPRESES MUNICIPALS.

12. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRE DE PARELLES DE FET.

13. ESMENAR EL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

14. SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE ROSES D’UNA NOVA LEGISLACIÓ EN CONTRA DE LA VENDA AMBULANT IL·LEGAL.

15. COMPAREIXENÇA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, EN NOM PROPI, EN EL CORRESPONENT PROCEDIMENT PENALI EXERCIR L’ACUSACIÓ PARTICULAR EN NOM DE DOS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL DE ROSES.
a) Ratificació i inclusió a l’ordre del dia
b) Deliberació i votació en el seu cas.

16. PRECS I PREGUNTESL’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 26 d’octubre de 2011

Acta

PDF document icon P20111031o- PDF.pdf — PDF document, 199 KB (204317 bytes)

Accions del document