Ple de l'Ajuntament Ordinària  29/10/2012

Data:
2012/10/29 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 29 d’octubre de 2012, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 Sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2012

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. DECLARAR BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL) LA BARRACA, REFUGI DE PESCADORS, DE CALA JÒNCOLS DEL TERME MUNICIPAL DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

4. DECLARAR BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL) LA BARRACA, REFUGI DE PESCADORS, DE CALA PELOSA DEL TERME MUNICIPAL DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

5. DONAR L’ASSABENTAT DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 D’AGOST DE 2012, PEL QUAL ES DÓNA PER ASSABENTADA DE L’ACORD ADOPTAT PER LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DE DATA 7/06/2012 RELATIU A LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ.

6. DONAR L’ASSABENTAT DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2012 DE NO PRORROGAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT AMB L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES I ALLIBERAR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA PER A LA GESTIÓ I MANTENIMENT DE LA BORSA D’HABITATGE PER AL LLOGUER SOCIAL A ROSES CORRESPONENT A L’ANY 2012.

7. SOL·LICITAR A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE GIRONA, L’INFORME PRÈVI PER ADEQUAR EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE ROSES A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL I REFOSA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SÒL NO URBANITZAT DE LA SERRA DE RODES I ENTORNS, EN EL TERME MUNICIPAL DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

8. EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER DE LA LLOTJA, 16-20, PER A L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE PLANEJAMENT MUNICIPAL CONTEMPLATS AL POUM DE ROSES

9. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2012, D’ACORDAR ELS COMPLEMENTS DE LES PRESTACIONS A PERCEBRE PEL PERSONAL FUNCIONARI INCLÒS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL I PEL PERSONAL LABORAL, EN LES SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL.

10. PROPOSTA RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE CRÈDITS NO DISPONIBLES EN EL CAPÍTOL I DE L’ESTAT DE DESPESES DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2012

11. PRECS I PREGUNTESL’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 24 d’octubre de 2012

Acta

PDF document icon P20121029o-PDF.pdf — PDF document, 186 KB (191267 bytes)

Accions del document