Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/01/2013

Data:
2013/01/28 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del dilluns, dia 28 de gener de 2013, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR:
 Extraordinària del 21.12.2012

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. DISPOSAR LA PRÀCTICA DE L’ATERMENAMENT DE LA FINCA PROPIETAT DEL SR. MICHAEL MUNZER (FINCA REGISTRAL 2416–N), SITUADA A LA URBANITZACIÓ MAS FUMATS.

4. DONAR COMPTES AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2644/02.11.12, DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2012, EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ DE L’HORA D’INICI DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL.

5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2012, EN QUÈ ES RESOLGUÉ ACCEPTAR EL JUSTIPREU FIXAT PEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE ROSES A BESALÚ, NÚM. 168.

6. DONAR COMPTES AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 64, DE DATA 14 DE GENER DE 2013, EN RELACIÓ AMB L’ADSCRIPCIÓ DE L’OFICINA DE CATALÀ AL DEPARTAMENT DE CULTURA.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE ROSES PER RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA.

8. PRECS I PREGUNTES.

L’alcalde-president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 22 de gener de 2013

Acta

PDF document icon P20130128o-PDF.pdf — PDF document, 175 KB (179618 bytes)

Accions del document