Ple de l'Ajuntament Ordinària  25/03/2013

Data:
2013/03/25 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20: 00 hores del DILLUNS, dia 25 de març de 2013, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 Sessió ordinària del 25.02.2013

2. INFORME DE L’ALCALDIA

3. DONAR COMPTES DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012.

4. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 22 DE FEBRER DE 2013, PEL QUAL S’HA APROVAT CONCÓRRER AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA DEL PERÍODE 2013-2016.

5. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN EL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, ANY 2012, PER A L’ACTUACIÓ TITULADA “REURBANITZACIÓ DE DIVERSOS CARRERS AL CASC ANTIC ENTRE L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS I EL FRONT DE MAR”

6. DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I CEDIR EN PRECARI A LA COLLA GEGANTERA DE ROSES, L’ÚS DEL BÉ CONSISTENT EN UN REMOLC DE TRANSPORT, PER TAL QUE PUGUIN TRANSPORTAR ELS GEGANTS DE ROSES.

7. APROVAR L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE ROSES AL SERVEI DE MEDIACIÓ I ASSESSORAMENT ALS MUNICIPIS I ENS LOCALS DE CATALUNYA, ADJUDICAT A FERRER & OJEDA CORREDURÍA DE SEGUROS, SL, ENTITAT QUE PASSA A TENIR LA CONDICIÓ DE MEDIADOR DE L’AJUNTAMENT.

8. APROVAR L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE ROSES A LA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE LA QUAL SERÀ PRENEDORA L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I CO-PRENEDORES AQUELLES ADMINISTRACIONS I/O ORGANISMES PÚBLICS, SOCIS DE L'ACM, QUE S'HI ADHEREIXIN.

9. DISPOSAR LA RECUPERACIÓ D’OFICI DEL VIAL PÚBLIC SITUAT ENTRE L’AV. PORT CANIGÓ, NÚM. 15-31 I EL CANAL TRAMUNTANA DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA, COM A BÉ DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.

10. APROVAR L’ACTA DE VERIFICACIÓ DE L’ATERMENAMENT DE LES FITES, PRACTICADA EL DIA 18 DE FEBRER DE 2013, AL LÍMIT OEST DE LA FINCA PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, SITUADA A LA CTRA. AL MAS OLIVA, 39

11. CONVOCATÒRIA PER A LA DESIGNACIÓ DEL JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A.

12. ACUMULACIÓ DE FUNCIONS DE L’INTERVENTOR MUNICIPAL, ERNEST RUIZ GARCIA.

13. PRECS I PREGUNTES.


L’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 19 de març de 2013


Acta

PDF document icon P20130325o-PDF.pdf — PDF document, 177 KB (181299 bytes)

Accions del document