Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/11/2005

Data:
2005/11/28 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de dilluns dia 28 de novembre de 2005, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
- Sessió extraordinària 05.09.2005.
- Sessió extraordinària 17.09.2005.
- Sessió ordinària 26.09.2005.

2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2005.

3. FINALITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ I LA INTERVENCIÓ TEMPORAL DEL SERVEI D’ABASTAMENT I PROVEÏMENT D’AIGUA ALS SECTORS MAS DE LES FIGUERES I STA. ROSA DEL PUIG ROM.

4. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS SOROLLS I LES VIBRACIONS DE ROSES.

5. RATIFICACIÓ ACORD JGL 03.10.2005 REFERENT AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1716/2002 INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL SERVEI PROVINCIAL DE COSTES DE GIRONA REFERENT A REM II, SL

6. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EN DATA 02/09/2005, RE 11309, CONTRA L’ACORD PLENARI DE 25 DE JULIOL DE 2005, DE CONCRECIÓ DE LÍMITS DELS ÀMBITS DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES.

7. DONAR COMPTES AL PLE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2005, PEL QUAL S’ACORDÀ AMPLIAR L’AIXECAMENT PARCIAL DE LA SUSPENSIÓ DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES, ACORDADA EN EL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN LA SESSIÓ DE DATA 30 DE MAIG DEL 2005.

8. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN TERRENY AFECTAT PEL PROJECTE DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ANOMENAT "FERM I MILLORES PUNTUALS A LA CARRETERA GI-614 DEL PK 0,210 AL 16,943, TRAM: ROSES-CADAQUÉS” I RATIFICACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ.

9. ACCEPTAR LA PROPOSTA EFECTUADA PEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE L’ENRETIRADA DE LA SIMBOLOGIA DE RÈGIM FRANQUISTA EN ELS HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL DE LA VILA DE ROSES.

10. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES SENYOR JORDI AGUSTÍ VERGÉS

11. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES SENYORA SONIA PEITIVÍ ALGANS

12. INFORMAR AL PLE QUE EL SENYAL DIRECCIONAL DE LA CARRETERA C-260 (FITA) JA HA ESTAT COL·LOCADA AL SEU LLOC I AGRAIR AL SENYOR RINALDO MUSCOLINO HAVER-LA GUARDAT TOTS AQUESTS ANYS.

13. DONAR COMPTES AL PLE DE LA DELEGACIÓ DE L’ALCALDE-PRESIDENT AL REGIDOR D’ORGANITZACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA SIGNATURA EN DIVERSOS ACTES I RESOLUCIONS.

14. MOCIÓ PER ADOPTAR EL DOMINI “CAT”

15. DIFERENTS MOCIONS EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA

15 a.- Moció presentada pels grups municipals de CIU, del PSC, d’ERC i d’ICV per tal de donar suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

15 b.- Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per demanar al Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris que es retiri el text de l’actual Projecte de Reforma de l’Estatut tal com ha estat redactat.

16. PROPOSTA DE MOCIÓ PER TAL DE DONAR SUPORT AL SECTOR PESQUER.

17. PROPOSTA DE MOCIÓ EN RELACIÓ ALS APARTAMENTS TURÍSTICS.

18. PRECS I PREGUNTES.

Acta

Accions del document