Ple de l'Ajuntament Ordinària  25/07/2005

Data:
2005/07/25 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del dilluns dia 25 de Juliol del 2005, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.

- Sessió Ordinària del dia 04.04.2005.

- Sessió Extraordinària del dia 19.04.2005.

- Sessió Ordinària del dia 30.05.2005.

2. CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN EL PAGAMENT DE L’ICIO I DE LES TAXES URBANÍSTIQUES PER A LES OBRES DE REFORMA DEL LOCAL QUE SERÀ SEU DE CÀRITAS DE ROSES.

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.4 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2005.

4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2004.

5. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS SOROLLS I LES VIBRACIONS DE ROSES.

6. RATIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE JULIOL DE 2005 EN QUÈ ES DÓNA L'ASSABENTAT DE L'AJUNTAMENT DE ROSES EN L'HOMOLOGACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE ROSES (PPCM)

7. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE JUNY DE 2005 EN QUÈ S’APROVA EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA FUNDACIÓ ROSES, HISTÒRIA I NATURA PER A LA GESTIÓ DE LA CIUTADELLA DE ROSES.

8. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE 5 DE MAIG, PER LA QUAL S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE CENTRES D’EDUCACIÓ PREESCOLAR, PER AL CURS 2004-2005.

9. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PUNT 8.2 DEL DIA 20 DE JUNY PEL QUAL ES VA APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN EL QUAL S’ESTABLEIX ELS TERMES DE LA COL.LABORACIÓ DE L’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIO.

10. RATIFICACIO DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PUNT 8.3 EN DATA 20 DE JUNY DE 2005, RELATIU A LA CREACIÓ DE 60 PLACES DE LA LLAR D’INFANTS (0-3 ANYS) D’ACORD AMB EL MAPA DE LA LLAR D’INFANTS DE CATALUNYA

11. APROVACIÓ DELS DIES DE FESTA LOCAL A ROSES PER AL 2006.

12. RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI D’ADQUISICIÓ PER MUTU ACORD DE LA FINCA SITUADA AL CARRER ARQUITECTE GAUDÍ, 29, QUALIFICADA DE C2-ZONA VERDA.

13. INICI DELS TREBALLS I APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA COM A ACTE PER A LA FORMULACIÓ DEL POUM DE ROSES.

14. RATIFICACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ DE LA PORCIÓ DE TERRENY SEGREGADA DE 9 M2 I UNA AMPLADA DE 7,50 ML, DESTINADA A VIALITAT, DE LA FINCA SITUADA A L’AVINGUDA DE RHODE, 169, DE ROSES, PER PART DEL SENYOR ANGEL OLIVA ROURA I LA SENYORA VICTÒRIA PLANAS ISERN, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

15. DONAR L’ASSABENTAT DE L’ACORD PER LA CTU DE 24 DE MAIG DE 2005, PEL QUAL ES DÓNA LA CONFORMITAT AL TEXT REFÓS DE LA REVISIÓ PARCIAL DEL SÒL URBANITZABLE I D’ALGUNS SISTEMES GENERALS DEL PGOUR.

16. PRECS I PREGUNTES.Acta

Accions del document