Ple de l'Ajuntament Ordinària  04/04/2005

Data:
2005/04/04 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del dilluns dia 04 d’abril de 2005, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
 Extraordinària del dia 27.10.2004
 Ordinària del dia 29.11.2004
 Extraordinària del dia 22.12.2004
 Ext. i urgent del dia 26.01.2005

2. APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ RELATIU A LES CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LES RETRIBUCIONS DE LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA O ÀREA D’APORTACIÓ REALITZADA PEL MATEIX AJUNTAMENT, I ADSCRIPCIÓ DE L’AJUNTAMENT EN EL CONVENI MARC ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DELS RESIDUS I L’ASSOCIACIÓ ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES).

3. APROVACIÓ DEL PLA D’USOS I SERVEIS PER A LES PLATGES DE ROSES PER A L’EXERCICI 2005.

4. DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2004.

5. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.2 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2005.

6. AUTORITZACIÓ PER A LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PER IMPORT DE 3.300.000 EUROS A LA SOCIETAT DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL PORT DE ROSES, SA.

7. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB EL BANC DE CRÈDIT LOCAL

8. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB CAIXA DE GIRONA

9. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB EL BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

10. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA FUNDACIÓ ROSES HISTÒRIA I NATURA PER A LA GESTIÓ DE LA CIUTADELLA DE ROSES.

11. CONCESSIÓ DE DUES SUBVENCIONS A ZODIAC ESPAÑOLA, SA, PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT DE L’OCUPACIÓ ESTABLE DE CARÀCTER INDUSTRIAL.

12. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN TERRENY AFECTAT PEL PROJECTE DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ANOMENAT “MODIFICAT DE MILLORA GENERAL, DESDOBLAMENT I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA C-260, PK. 42,500 AL 43,750”, I RATIFICACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ.

13. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 51 DEL PGOU DE ROSES, A L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 5, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

14. INFORMAR FAVORABLEMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA RIERA GINJOLERS, FASE I - TRAM FRONT DE MAR- I MOSTRAR AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EL COMPROMÍS DE FER-NOS CÀRREC DEL MANTENIMENT D’AQUEST TRAM.

15. CONSIDERAR ACOMPLERT, SENSE AVINENÇA, EL TRÀMIT DE DETERMINACIÓ DEL PREU JUST EN L'EXPEDIENT EXPROPIATORI DE LES FINQUES SITUADES A L'AV. DE RHODE NÚM. 25,3-1 I 25,3-2 I DE L’IMMOBLE SITUAT A L’AV. DE RHODE NÚM. 31, I ELEVAR L'EXPEDIENT AL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA.

16. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 3 DE MARÇ DE 2005 I DELS CONVENIS DE MUTU ACORD QUE S’HAN SIGNAT AMB DIVERSOS ARRENDATARIS, PER A L’EXTINCIÓ DEL DRET D’ARRENDAMENT QUE GRAVA DIVERSES FINQUES EXPROPIADES AL SECTOR LA CIUTADELLA.

17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EPM PER A UNA COMPRA DE MOBILIARI URBÀ I D’ALTRES ELEMENTS MÉS RESPONSABLE.

18. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA REVISIÓ PARCIAL DEL P.G.O.U.R. CONFECCIONAT DE CONFORMITAT AMB L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA ADOPTAT PER LA C.T.U. DE GIRONA A LA SESSIÓ DEL DIA 9 DE MARÇ DE 2005.

19. CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT PER AL FOMENT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ.

20. PRECS I PREGUNTES


Acta

Accions del document