Ple de l'Ajuntament Ordinària  30/01/2006

Data:
2006/01/30 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del DILLUNS dia 30 de gener de 2006, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA:

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
 Extraordinària del 04.11.2005.
 Ordinària del 28.11.2005.

2. DONAR COMPTES AL PLE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN LA SESSIÓ DEL 19 DE DESEMBRE DE 2005, PEL QUAL S’ACORDÀ AMPLIAR L’AIXECAMENT PARCIAL DE LA SUSPENSIÓ DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES, ACORDADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN LA SESSIÓ DE DATA 30 DE MAIG DEL 2005.

3. RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DELS CONVENIS D’ADQUISICIÓ PER MUTU ACORD DE DIVERSES FINQUES A L’ÀMBIT DELS CARRERS MIMOSA, GRECS I ARISTÒTIL, AFECTADES PER VIALITAT SEGONS EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ.

4. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR PARC AQUÀTIC DE ROSES, D’INICIATIVA PRIVADA, DE CONFORMITAT AMB L’ACORD ADOPTAT PER LA CTU DE GIRONA DE DATA 24 DE MAIG DE 2005.

5. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 51 DEL PGOU DE ROSES, A L’ÀMBIT DE LA UA5, D’INICIATIVA MUNICIPAL, DE CONFORMITAT AMB L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA ADOPTAT PER LA CTU DE GIRONA A LA SESSIÓ DEL 15 DE DESEMBRE DE 2005.

6. DONAR COMPTES AL PLE D’UNA CONTRACTACIÓ URGENT DE PERSONAL

7. APROVACIÓ INICIAL DE L’AVANTPROJECTE D’ORDENANÇA MUNICIPAL D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS QUE ES DESENVOLUPIN O REALITZIN EN EL TERME MUNICIPAL DE ROSES.

8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA EN DATA 10 D’OCTUBRE DE 2005, PEL QUAL S’APROVA EL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA D’ESPECTACLES, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I ELS AJUNTAMENTS DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES, FIGUERES I ROSES.

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EPM DEL 8 DE MARÇ EN RELACIÓ A LES RECOMANACIONS DEL COMITÈ DE NACIONS UNIDES SOBRE LA DISCRIMINACIÓ CONTRA LA DONA

10. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DEL SENYOR JOSEP PAGÈS I ESTANY QUE VA PRENDRE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES EL DIA 14.06.2003

11. PRECS I PREGUNTES.L’alcalde-president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 25 de gener de 2006.

Acta

Accions del document