Ple de l'Ajuntament Extraordinària  19/05/2006

Data:
2006/05/19 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 12:30 hores del DIVENDRES dia 19 de maig de 2006, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA


1. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB EL BANC DE CRÈDIT LOCAL

2. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB EL BANC DE CRÈDIT LOCAL A L’EMPARA D’UN CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

3. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB CAIXA DE GIRONA

4. INFORMAR AL PLE DE DIVERSES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL

5. RATIFICAR EL PUNT SEGON DE L’ACORD DE LA JGL DE DATA 03.04.06, DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT FINANCER, DE GESPA ARTIFICIAL PEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL, ESTADI MUNICIPAL DEL MAS OLIVA

6. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 7 D’ABRIL DE 2006, RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL EN UNA ÀREA URBANA D’ATENCIÓ ESPECIAL AL MUNICIPI DE ROSES, I A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER OBTENIR FINANÇAMENT AMB CÀRREC AL FONS DE FOMENT DEL PROGRAMA DE BARRIS I ÀREES URBANES D’ATENCIÓ ESPECIAL, PER A L’EXECUCIÓ DE L’ESMENTAT PROJECTE.

7. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA (PMU) DEL SUBSECTOR 1 DEL SECTOR 1 I DEL TEXT REFÓS DE L’AVANÇ DE PMU DEL SECTOR 1 DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 40 DEL PGOU DE ROSES, D’INICIATIVA PRIVADA.

8. DONAR COMPTES AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 7 D’ABRIL DE 2006, PEL QUAL ES RESOLGUÉ DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE PLE DE 15 DE FEBRER DE 2006, RELATIU A L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DEL DRET DE REVERSIÓ DE LA FINCA NÚM. 140 DE PUNTA FALCONERA.

9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES 2005-2007.

10. APROVACIÓ DEL PACTE DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE ROSES 2005-2007.

11. ACORD DE CREACIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL FONS DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ I INCENTIVACIÓ PELS EXERCICIS 2005 A 2007 DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

12. ACORD DE CREACIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL FONS DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ I INCENTIVACIÓ PELS EXERCICIS 2005 A 2007 DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.
L’Alcalde -President
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 16 de maig de 2006
Acta

Accions del document