Ple de l'Ajuntament Ordinària  31/07/2006

Data:
2006/07/31 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 31 de juliol de 2006, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA


1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS

- Extraordinària del 19.05.2006
- Extraordinària del 20.05.2006
- Ordinària del 29.05.2006
- Extraordinària del 02.06.2006

2. PRESSA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR JOSÉ FRANCISCO PARRA GALLARDO DEL GRUP MUNICIPAL PP, AMB MOTIU DE LA DIMISSIÓ DE L’ANTERIOR REGIDOR ABEL PEDRO PÉREZ MARTÍNEZ, EL PASSAT 29 DE MAIG DE 2006.

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.4 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2006.

4. DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS, CONTRA L’ACORD DE PLE DE DATA 2 DE JUNY DEL 2006, PEL QUAL S’ACORDÀ L’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM.

5. RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE MUTU ACORD, PER A L’EXTINCIÓ DEL DRET D’ARRENDAMENT QUE GRAVA LA FINCA SITUADA A L’AV. DE RHODE, NÚM. 31, 1R-2ª, AFECTADA PER L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE DIVERSES FINQUES AL SECTOR LA CIUTADELLA.

6. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 22 DE JUNY DE 2006, RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DEL JUSTIPREU DEFINITIVAMENT ASSIGNAT PEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA A LA FINCA NÚM. 5 DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA CIUTADELLA.

7. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 22 DE JUNY DE 2006, RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DEL JUSTIPREU DEFINITIVAMENT ASSIGNAT PEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA A LES FINQUES 1, 9 I 10 DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA CIUTADELLA.

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 28 DE JUNY DE 2006, RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSORCI DEL TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, PER A LA CESSIÓ DE L’ÚS D’UN LOCAL A FI D’UBICAR LA BASE DEL TRANSPORT SANITARI URGENT AL MUNICIPI.

9. CONVENI PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRES “PROJECTE DE REFORMA I MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT DE ROSES EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE L’ALMADRAVA I CANYELLES I EL PORT ESPORTIU”

10. DENOMINACIÓ DE LA URBANITZACIÓ LA GARRIGA

11. OCUPACIONS EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE

12. MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL APROVATS PER A L’ANY 2006

13. INFORMAR AL PLE DE DIVERSES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL

14. RATIFICAR L’ACORD QUE ADOPTÀ LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2005 EN EL QUAL S’ACCEPTA LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA FUNDACIÓ ROSES, HISTÒRIA I NATURA PER A LA GESTIÓ DE LA CIUTADELLA.

15. PROPOSTA RELATIVA A L’ACEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIRECCIO GENERAL DE CENTRES DOCENTS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE 9 DE FEBRER , PER LA QUAL S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE CENTRES D’EDUCACIÓ PREESCOLAR, PEL CURS 2005-2006

16. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EPM EN RELACIÓ A EXIGIR A LA COMUNITAT INTERNACIONAL QUE POSI FI A L’AGRESSIÓ MILITAR ISRAELIANA I RECLAMAR QUE MANTINGUI ELS SEUS COMPROMISOS D’AJUT ECÒNOMIC AL POBLE PALESTÍ QUE VIU SOTA L’OCUPACIÓ ISRAELIANA.

17. PRECS I PREGUNTES


L’Alcalde President
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 26 de juliol de 2006
Acta

Accions del document