Junta de Govern Ordinària  07/11/2014

Data:
2014/11/07 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Junta de Govern
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 2.- OBRES MENORS

 2.1.- COMUNICACIONS PRÈVIES PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES EN FINQUES PRIVADES I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

 2.2.- CONCEDIR LLICÈNCIA DE CANVI D’ÚS (DE COMERCIAL A OFICINES) I LLICÈNCIA D’OBRES PER REFORMAR 4 LOCALS COMERCIALS PER DESTINAR-LOS A 2 OFICINES, A LA FINCA DEL CARRER DE ROCA NEGRA, 8, BAIX, DE ROSES

 2.3.- DONAR L’ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ D’OBRES PER PAVIMENTAR LA ZONA DEL JARDÍ, SUBSTITUIR EL PAVIMENT INTERIOR, ENRAJOLAR ELS BANYS, REALITZAR ELS TANCAMENTS EXTERIORS I MODIFICAR LA TANCA DEL CARRER; I CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR UNA PISCINA, A LA FINCA DEL CARRER DEL CAP GROS, 27, DE ROSES

 2.4.- DONAR L’ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES CONSISTENTS EN REFORMAR EL LOCAL PER ADEQUAR-LO A PERRUQUERIA, A LA FINCA DEL CARRER DE MARIÀ BENLLIURE, 18 – CARRER DEL DOCTOR IGNASI BARRAQUER, 25, DE ROSES

 2.5.- DONAR L’ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES CONSISTENTS EN REALITZAR UNA RAMPA D’ACCÉS AL LOCAL, A LA FINCA DEL CARRER DEL DOCTOR JAUME PI I SUNYER, 21, DE ROSES

 2.6.- CONCEDIR LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ D’OBRES PER REFORMAR EL BANY, CANVIAR EL PAVIMENT DE LA ZONA D’ACCÉS EXTERIOR A L’HABITATGE, SUBSTITUIR LA FUSTERIA DE LES FINESTRES I PINTAR L’INTERIOR I L’EXTERIOR DE L’HABITATGE, A LA FINCA DEL CARRER DE LA CUANA, 39, DE ROSES

 2.7.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR UNA PISCINA I TERRASSES, A LA FINCA DEL CARRER D’ALMERIA, 9-11, DE ROSES

 4.- ALTRES ACORDS

 4.1.- DONAR L’ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE L’HABITATGE DEL CARRER DE SARAGOSSA, 3, DE ROSES

 4.2.- CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ, DINS EL PROGRAMA “ROSES POSA’T GUAPA”, PER EXECUTAR OBRES CONSISTENTS EN ARRANJAR I PINTAR LES FAÇANES DE L’EDIFICACIÓ, A LA FINCA DE L’AV. DE LA GOLA DE L’ESTANY, 1-3, DE ROSES

 4.3.- DECLARAR LA INNECESSARIETAT DE PARCEL·LACIÓ DE LA FINCA DEL CARRER DEL GIRONÈS, 88, DE ROSES

 6.- ACORDS DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC

 6.1.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE D’OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR L’ILLA DE CONTENIDORS CS-28 I ORDENACIÓ DE L’ENTORN AL CARRER DE COMAPEDROSA – AV.DE RHODE” DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL

 6.2.- REPRENDRE LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS I SOL·LICITAR INFORMES A LES ADMINISTRACIONS SECTORIALS EN RELACIÓ AMB ELS PROJECTES D’OBRES A L’ÀMBIT DE LA PLATJA DELS PALANGRERS DE ROSES

 7.- CONTRACTES MENORS

 7.1.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER A LA CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA D'ARQUITECTE TÈCNIC PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES, CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT A LES OBRES D'AMPLIACIÓ I REFORMA DE L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL, AL CARRER TARRAGONA, DE ROSES, PER UN IMPORT DE 20.390,92 €

 7.2.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER ENCARREGAR LA DIRECCIÓ DE LES OBRES, CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT A LES OBRES DE LA PLAÇA DE L’EMPORDÀ I ENTORNS I SOTERRAMENT DE L’ILLA DE CONTENIDORS CS-15 DE ROSES, PER UN IMPORT DE 17.843,94 €

 7.3.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER ENCARREGAR LA DIRECCIÓ DE LES OBRES, CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT A LES OBRES PER SOTERRAR L'ILLA DE CONTENIDORS CS-23 I URBANITZACIÓ DE L'ENTORN A LA RONDA DE MIQUEL OLIVA PRAT DE ROSES, PER UN IMPORT DE 12.206,05 €

 8.- PROPOSTES REGIDORS

 8.1.- AUTORITZAR EL CANVI DE TITULARITAT DE LA PARADA NÚM. 300 DEL MERCAT DE NO SEDENTARIS

 8.2.- AUTORITZAR EL CANVI DE TITULARITAT DE LA PARADA NÚM. 208 DEL MERCAT DE NO SEDENTARIS

 8.3.- AUTORITZAR EL CANVI DE TITULARITAT DE LA PARADA NÚM. 191 DEL MERCAT DE NO SEDENTARIS

 8.4.- AUTORITZAR EL CANVI DE TITULARITAT DE LA PARADA NÚM. 265 DEL MERCAT DE NO SEDENTARIS

 8.5.- LEGALITZAR LA CESSIÓ D’ÚS DEL HALL DEL TEATRE MUNICIPAL DE ROSES, A FAVOR DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ D'UNA XERRADA COL.LOQUI QUE ES VA DUR A TERME EL DIA 25 D'OCTUBRE DE 2014, DE LES 11:30 A LES 13:30 HORES.

 8.6.- LEGALITZAR LA CESSIÓ D’ÚS DEL RECINTE DE LA CIUTADELLA DE ROSES, A FAVOR DE D9 COMUNICACIÓ, SL/TELEVISIÓ COSTA BRAVA, PER A REALITZAR UNA FILMACIÓ PER AL PROGRAMA DE TELEVISIÓ “TOT RECORDANT”, QUE ES VA DUR A TERME EL DIA 23 D'OCTUBRE DE 2014

 8.7.- AUTORITZAR LA CESSIÓ D’ÚS DEL VESTÍBUL DEL TEATRE MUNICIPAL DE ROSES, A FAVOR DE L'ASSEMBLEA TERRITORIAL DE ROSES DE L'ASS. NACIONAL DE CATALUNYA, PER DUR A TERME UNA CONFERÈNCIA COL·LOQUI, EL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2014, DE 18:00 A 20:00 HORES

 8.8.- APROVAR EL PROGRAMA DE CONFERÈNCIES ANOMENAT “PROPOSTES DE PAÍS PER UN NOU TEMPS” I “ROSES, UN POBLE AMB MOLTA HISTÒRIA”, ON S’INCLOU EL PROGRAMA I EL PRESSUPOST

 8.9.- NOTIFICAR AL CONTRACTISTA LA PROPOSTA PROVISIONAL DE REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DEL “SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DURANT EL CURS 2013-2014”

 8.10.- DECLARAR LA TRAMITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “MANTENIMENT I MILLORA DEL PASSEIG MARÍTIM, ENTRE EL REC D’EN FORQUILLA I LA BOCANA DE SANTA MARGARIDA DE ROSES, TRAMS 4, 5 I 6”

 8.11.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’HA RESOLT APROVAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “MANTENIMENT I MILLORA DEL PASSEIG MARÍTIM, ENTRE EL REC D’EN FORQUILLA I LA BOCANA DE SANTA MARGARIDA DE ROSES, FASES 1, 2 I 3”

 8.12.- ACORDAR LA RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE DE L'OBRA ANOMENADA “OBRA CIVIL PER A LA POSADA EN SERVEI DE LA CONTENITZACIÓ ILLA CS-16 A, SITUADA A LA RIERA GINJOLERS AMB CARRER PARE CLARET (PU09035OT PLA DE BARRIS)”

 8.13.- APROVAR EL PROGRAMA DE TREBALL DE L’OBRA ”AMPLIACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DE LA CIUTADELLA DE ROSES”

 8.14.- APROVAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “AMPLIACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DE LA CIUTADELLA DE ROSES”

 8.15.- DECLARAR LA TRAMITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DE LA CONTRACTACIÓ DE LES “OBRES DE PRIMER ESTABLIMENT DE L’EDIFICI DESTINAT A EQUIPAMENT CULTURAL A LA RIERA GINJOLERS-SUF, 1A FASE DE ROSES”

 

 

Acta

Accions del document