Junta de Govern Ordinària  10/10/2014

Data:
2014/10/10 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Junta de Govern
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

1.- OBRES MAJORS

1.1.- CONCEDIR LLICÈNCIA PER A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE LLICENCIAT DE
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE DEL CARRER DE L’ALMIRALL FEDERICO
GRAVINA, 89, DE ROSES

1.2.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT AMB PISCINA A LA FINCA DEL CARRER DE JOAN TIMONEDA, 103, DE ROSES


4.- ALTRES ACORDS

4.1.- DONAR L’ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE
L’EDIFICI PLURIFAMILIAR CONSTRUÏT A LA FINCA DE LA PUNTA DE PONENT, 14, DE
ROSES


6.- ACORDS DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC

6.1.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL “PROJECTE D'OBRES PER SOTERRAR L'ILLA DE
CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE L'AVINGUDA DÍAZ PACHECO –
PLATJA CANYELLES PETITES, DE DATA JUNY 2014

6.2.- APROVAR DEFINITIVAMENT I SIMULTÀNIAMENT EL “PROJECTE D’ENDERROC DE
LES EDIFICACIONS SITUADES AL CARRER TRINITAT, 88 (SUF) AMB REFERÈNCIA
CADASTRAL 46911-03”, I EL “PROJECTE EXECUTIU D’EQUIPAMENT CULTURAL A LA
RIERA GINJOLERS-SUF, 1ª FASE”


8.- PROPOSTES REGIDORS

8.1.- MANTENIR ELS EFECTES DE LES LLICÈNCIES MUNICIPALS PER OCUPAR LA VIA
PÚBLICA PER A L’ANY 2014, PER QUAN NO PROCEDEIX LA REVOCACIÓ, SEGONS
ESTABLEIX L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL EN L’ACTIVITAT HOSTALERA I COMERCIAL DE ROSES

8.2.- CONCESSIÓ DE LES LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A L’ANY
2014

8.3.- CONCEDIR LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’ACTIVITAT DE VENDA
DE ROBA, ANOMENADA “IDEA”, AL LOCAL SITUAT AL CARRER D’EN MAIRÓ, NÚM. 7-9,
BX., PTA.3, D’AQUEST TERME MUNICIPAL, A NOM DE XIULAN CHEN

8.4.- CONCEDIR LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’ACTIVITAT DE
LLIBRERIA-PAPERERIA, ANOMENADA “LLIBRERIA MAS BLANCH”, AL LOCAL SITUAT A
L’AVDA. DE RHODE, NÚM. 119, D’AQUEST TERME MUNICIPAL, A NOM DE DISTRIROSES
SL, REPRESENTADA PER JOSEP Mª MAS BLANCH

8.5.- DONAR L'ASSABENTAT DE LA NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ AUTORITZANT A PINODIL
SA – HOTEL CALA JÒNCOLS, L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIMOTERRESTRE,
DE COL·LOCACIÓ D'UNES GÀBIES AMB CAIXES PER ENVELLIR EL VI, A CALA JÒNCOLS

8.6.- DENEGAR LA PETICIÓ DE MARCO ANRANGO ARELLANO D'AMPLIACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE LA PARADA NÚM. 226 DEL MERCAT DE NO SEDENTARIS

8.7.- DONAR L'ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ
DELS SERVEIS DE TEMPORADA EN DOMINI PÚBLIC MARÍTIMOTERRESTRE, I EN EL SEU
CAS, EN ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ

8.8.- ESMENAR ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE JUNY DE 2014
D'ATORGAMENT D'UNA AUTORITZACIÓ PER DUR A TERME L'OCUPACIÓ TEMPORAL
D'ESPAI DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIMOTERRESTRE PER LES TEMPORADES 2014-2016

8.9.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL “SERVEI DE CONSERGERIA, CONDICIONAMENT I
NETEJA DELS CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS DE ROSES”

8.10.- AUTORITZAR A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL BAI DE FEIS, REPRESENTADA PEL
SENYOR SERGIO CAYUELA CHÍAS, L'ÚS ESPORÀDIC DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
MUNICIPAL, PER A LA REALITZACIÓ DEL VIIè OPEN BAI DE FEIS DE FUTBOLÍ CATALÀ EL
18 D’OCTUBRE DE 2014

8.11.- CONCEDIR A CREU ROJA DE ROSES UNA SUBVENCIÓ DE 7.000 € EN CONCEPTE
DE LA DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA COMPLEMENTÀRIA
PER A GENT GRAN PER A L’ANY 2014

8.12.- PRORROGAR LA CESSIÓ D’ÚS DE LA SALA D'EXPOSICIONS DE L'ESPAI
CULTURAL LA CIUTADELLA DE ROSES, A FAVOR DE LA FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL
CÀNCER, PER DUR A TERME UNA EXPOSICIÓ ON ES MOSTREN ELS PROJECTES I
SERVEIS QUE REALITZA LA FUNDACIÓ, DEL DIA 29 DE SETEMBRE AL 5 D'OCTUBRE DE
2014

8.13.- LEGALITZAR L’ÚS DE LA CESSIÓ DE LA SALA DEL SEGON PIS DEL TEATRE
MUNICIPAL DE ROSES, A FAVOR DEL CLUB DE BÀSQUET ROSES, PER DUR A TERME
UN CURSET D'ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA I UN CURSET PER A L'OBTENCIÓ DEL
TÍTOL D'AUXILIARS DE TAULA, QUE VA TENIR LLOC ELS DIES 20, 23, 25 I 26 DE
SETEMBRE DE 2014

8.14.- AUTORITZAR LA CESSIÓ D’ÚS DEL SEGON PIS DEL TEATRE MUNICIPAL DE
ROSES, A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL D'ESPECTACLES MUSICALS VIUMÚSIKA,
PER DUR A TERME UN TALLER DE GOSPEL INFANTIL I UN PER ADULTS, DURANT EL
PERÍODE COMPRÉS ENTRE EL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2014 I EL 28 DE JULIOL DE
2015

Acta

PDF document icon 141010 O.pdf — PDF document, 60 KB (61556 bytes)

Accions del document