Junta de Govern Ordinària  24/10/2014

Data:
2014/10/24 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Junta de Govern
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

1.- OBRES MAJORS

1.1.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A L’AVINGUDA DEL CLOT DELS FRANQUETS SUD, 54, DE ROSES

2.- OBRES MENORS

2.1. CONCEDIR A CONSTRUCCIONES PROCASA, SL, LLICÈNCIA D’OBRES PER A L’OBERTURA DE 5 METRES DE RASA I ESTESA DE LINIA ELÈCTRICA BT AL CARRER DE PAUL GAUGUIN, NÚM. 55

2.2.- CONCEDIR A CONSTRUCCIONS PARADA, SL, LLICÈNCIA D’OBRES PER A L’OBERTURA DE 5 METRES DE RASA I ESTESA DE LINIA ELÈCTRICA BT AL CARRER DE MARIÀ AGUILÓ, NÚM. 29

2.3.- COMUNICACIONS PRÈVIES PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES EN FINQUES PRIVADES I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

2.4.- CONCEDIR LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES CONSISTENTS EN REPARAR LA PAVIMENTACIÓ DEL PÀRQUING, A LA FINCA DEL CARRER DE LA ROCA BLANCA, 4, DE ROSES

2.5.- CONCEDIR LLICÈNCIA PER TALAR UN PI, A LA FINCA DEL CARRER D’ANTONI CANALS, 16, DE ROSES

2.6.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER SUBSTITUIR LES BARANES EXTERIORS EN MAL ESTAT, A LA FINCA DEL CARRER DE LA PUJADA AL PUIG ROM, 30, DE ROSES

3.- DENEGACIONS

3.1.- DENEGAR LA PETICIÓ D’EXEMPCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA PREVISIÓ D’ESPAI PER A LES PLACES D’APARCAMENT OBLIGATÒRIES A L’EDIFICI EN CONSTRUCCIÓ DE L’AVINGUDA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 29, DE ROSES, I DESESTIMAR LA PROPOSTA D’UN CANVI D’ÚS D’EDIFICI PLURIFAMILIAR A ESTABLIMENT D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC

3.2.- DENEGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER FORMAR UN SOSTRE A LA PART POSTERIOR DE LA PARCEL·LA, A LA FINCA DEL CARRER DEL CASTELL DE LA TRINITAT, 51, DE ROSES

3.3.- DENEGAR LA LLICÈNCIA PER TALAR UNS ARBRES, A LA FINCA DE L’AV. DEL PORT SALINES, 56, DE ROSES

4.- ALTRES ACORDS

4.1.- DONAR L’ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE L’HABITATGE CONSTRUÏT A LA FINCA DEL CARRER DE JOAN MARGARIT, 25, DE ROSES

7.- CONTRACTES MENORS

7.1.- APROVAR EL CONTRACTE MENOR PER LES OBRES DE REFORÇ DEL FERM DE LA RONDA DE CIRCUMVAL.LACIÓ I MODIFICACIÓ DE L’ACCÉS AL MAS MATES

8.- PROPOSTES REGIDORS

8.1.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE LA “DIRECCIÓ TÈCNICA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE LA TRINITAT”

8.2.- RECTIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA DE DATA 22 D’AGOST DE 2014, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE “SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA, D’UN VEHICLE TIPUS TURISME AMB LOGOTIP POLICIAL I KIT DE DETINGUTS PER AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL”

8.3.- AUTORITZAR AL CLUB BÀSQUET ROSES L’ÚS ESPORÀDIC DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL, PER A LA REALITZACIÓ DE LA FESTA DE PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE BÀSQUET DE LA TEMPORADA 2014/2015, EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2014

8.4.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PASSEIG MARÍTIM DE ROSES, 3ª FASE – ÀMBIT PLATJA DEL SALATAR I PLATJA DE SANTA MARGARIDA”, D’INICIATIVA MUNICIPAL. GI09010OT

8.5.- DONAR DE BAIXA LES LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB OCUPACIÓ COMERCIAL I HOSTALERA, D’AQUEST TERME MUNICIPAL

8.6.- CONCEDIR LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’ACTIVITAT DE RESTAURANT-BAR, ANOMENADA “TIO CRISTOBAL”, AL LOCAL SITUAT AL CARRER DE SANT SEBASTIÀ, NÚM. 77, BAIXOS 1, D’AQUEST TERME MUNICIPAL, A NOM DE CHRISTOPHE HABART

8.7.- MANTENIR ELS EFECTES DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA A L’ENTITAT DARIGU S.L REPRESENTADA PEL SR. JOAQUIM CORCOLL RIGÓ, PER A L’ANY 2014

8.8.- CONCEDIR LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’ACTIVITAT DE VENDA DE ROBA, ANOMENADA “DON OMAR”, AMB UNA OCUPACIÓ COMERCIAL, AL LOCAL SITUAT AL CARRER DE LA RIERA GINJOLERS, NÚM. 31-33, BAIXOS, D’AQUEST TERME MUNICIPAL, A NOM DE OMAR JOULANE

8.9.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL “SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L’EXPANSIÓ DE LA LAN MUNICIPAL PER INTERCONNECTAR EDIFICIS MUNICIPALS MITJANÇANT XARXA SENSE FILS”

8.10.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DE L’OBRA “REURBANITZACIÓ DE LA CARRETERA DEL MAS OLIVA, ENTRE ELS CARRERS DE PERE III I EL CAMI DEL CEMENTIRI – FASE 2”

8.11.- AUTORITZAR LA CESSIÓ D’ÚS DE L'AUDITORI DEL TEATRE MUNICIPAL DE ROSES, A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ AMICS DE GUINEA CONAKRY, PER DUR A TERME UN FESTIVAL BENÈFIC PRO GUINEA CONAKRY, EL DIA 11 DE GENER DE 2015

8.12.- AUTORITZAR LA CESSIÓ D’ÚS DEL VESTÍBUL DEL TEATRE MUNICIPAL DE ROSES, A FAVOR DE LA FUNDACIÓ D'AJUDA AL DISMINUÏT DE ROSES (FADIR), PER DUR A TERME UN FESTIVAL MUSICAL BENÈFIC, EL DIA 25 DE GENER DE 2015, DE LES 15 A LES 18 HORES

8.13.- AUTORITZAR LA CESSIÓ D’ÚS DE LA PLAÇA FREDERIC RAHOLA A FAVOR DE L'AGRUPACIÓ ESPORTIVA ROSES, EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2014, DE LES 10 A LES 19 HORES, PER REALITZAR EL DINAR DE NADAL

8.14.- DECLARAR LA TRAMITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL “SERVEI DE NETEJA DE LES OFICINES DE TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

8.15.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL “SERVEI DE NETEJA DE L’ESCOLA PÚBLICA ELS GRECS”

8.16.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL “SERVEI DE NETEJA DE L’ESCOLA PÚBLICA JAUME VICENS VIVES”

8.17.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL “SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES QUE CONFORMEN EL PAVELLÓ POLIESPORTIU I PISTA ANNEXA”

8.18.- APROVACIÓ DE l’acceptació de l’adjudicació a favor d’aquest Ajuntament del ple domini de la finca número 7289-N

Acta

PDF document icon 141024 O.pdf — PDF document, 72 KB (74619 bytes)

Accions del document