Ple de l'Ajuntament Ordinària  27/04/2015

Data:
2015/04/27 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, 27 D’ABRIL DE 2015, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
 Sessió ordinària del ple del dia 30 de març de 2015

2. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA

3. PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL PER A L’EXERCICI 2015.

4. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.3 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2015.

5. CLASSIFICACIÓ DELS ENS DEPENDENTS DE L’AJUNTAMENT DE ROSES EN APLICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL DOTZENA DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL DE BASES DE RÈGIM LOCAL (LBRL), EN LA REDACCIÓ DONADA PER LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT (LRSAL).

6. APROVAR L'ATERMENAMENT PRACTICAT EN DATA 10 DE MARÇ DE 2015 DE LA FINCA SITUADA AL CARRER PUJADA AL PUIG ROM, 112

7. APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DEL REC FONDO EN L’ÀMBIT DE LA CIUTADELLA DE ROSES” D’INICIATIVA MUNICIPAL

8. APROVAR INICIALMENT EL CONVENI DE PERMUTA I APROVAR PROVISIONALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE ROSES, PEL QUE AFECTA EL TRAM DE VIALITAT SECUNDÀRIA, ENTRE ELS CARRERS DE JOAN MARGARIT I JERONI PAU DE ROSES”, D’INICIATIVA PRIVADA.

9. APROVAR INICIALMENT EL CONVENI DE DONACIÓ A TÍTOL GRATUÏT I EL DOCUMENT ANOMENAT “MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DEL POUM DE ROSES A L’ÀMBIT DEL MAS DE LES FIGUERES, AVINGUDA DE RHODE, 209-221”, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

10. APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’ILLA DE 56 NÍNXOLS I 55 COLUMBARIS AL PATI 5 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE ROSES”, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

11. PROVAR LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DELS FONDEJOS EN ALGUNES PLATGES I CALES DEL MUNICIPI DE ROSES PER A LA TEMPORADA DE L’ANY 2015.

12. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS REGULADORES DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ A ROSERSA PEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERGERIA EN EDIFICIS MUNICIPALS, RELATIU AL MÒDUL DE LAVABOS AUTOMÀTIC SITUAT AL PASSEIG MARÍTIM, PÀRKING AL FINAL DEL C/ BERNAT METGE, PLATJA DEL RASTRELL

13. LA RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE SEPARACIÓ DEL CONSORCI TERRA DE PAS I LA SEVA DISSOLUCIÓ.

14. APROVAR L'ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE ROSES I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE ARQUEOLÒGIC ANOMENAT «EL NUCLI FORTIFICAT DE PUIG ROM I EL SEU ENTORN IMMEDIAT. ESTUDI SOBRE EL POBLAMENT D'ÈPOCA VISIGODA A LA SERRA DE RODES» DURANT EL PERÍODE 2015-2017

15. RATIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA APROVADA PER LA SEVA JUNTA GENERAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 DE DESEMBRE DE 2014.

16. MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE L'ANY 2015.

17. PRECS I PREGUNTES.

Roses, 22 d'abril de 2015

Acta

PDF document icon Acta 27.04.15 O.pdf — PDF document, 9.26 MB (9711646 bytes)

Accions del document