Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/07/2014

Data:
2014/07/28 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 28 de juliol de 2014, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
- Sessió ordinària del dia 30.06.2014

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.5 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE ROSES QUE AFECTA AL TRAM DE VIALITAT SECUNDÀRIA, ENTRE ELS CARRERS DE JOAN MARGARIT I JERONI PAU DE ROSES, D’INICIATIVA PRIVADA.
4. APROVAR LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER ALMIRALL FEDERICO GRAVINA, 101 I ACCEPTAR EL MUTU ACORD EN LA DETERMINACIÓ DEL PREU JUST PROPOSAT PER L’AJUNTAMENT.
5. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 30 DE JUNY DE 2014, NÚM. 1890/30.06.2014, RELATIU A L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER LA LLOTJA, 16-20.
6. APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT D’APLICACIÓ A TOT L’ÀMBIT DE CATALUNYA, I COMPROMETRE’S AL COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS QUE CONTÉ.

7. DONAR COMPTES AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR MUNICIPAL SOBRE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES DE L’EXERCICI 2013 ESTABLERT A L’ARTICLE 218 DEL RDL 2/2004, DE 5 DE MARÇ PEL QUÈ S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS (LRHL).

8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013.

9. INFORMAR AL PLE DE LA RENÚNCIA DE LA SENYORA NATÀLIA INGLÉS GONZALEZ I CONSTATACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’UNA VACANT EN LA COMPOSICIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL A LA LLISTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-PM), D’ACORD AMB EL RESULTAT OBTINGUT A LES ELECCIONS LOCALS QUE VAN TENIR LLOC EL DIA 22 DE MAIG DE 2011.

10. MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL MUNICIPAL APROVADES PER L’ANY 2014.

11. PRECS I PREGUNTES.

Roses, 22 de juliol de 2014


Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa presidenta

Acta

PDF document icon P20140728o-PDF.pdf — PDF document, 272 KB (279169 bytes)

Accions del document