Ple de l'Ajuntament Ordinària  29/04/2013

Data:
2013/04/29 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20: 00 hores del DILLUNS, dia 29 d’abril de 2013, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 Ordinària del 25.03.2013

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.3 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2013.

4. APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT OBTINGUT EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012 A LES PREVISIONS DE L’ARTICLE 32 DE LA LLEI 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (LEPSF).

5. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS DE L’EXERCICI 2013.

6. PROPOSTA RELATIVA A L’AMPLIACIÓ DE L’ACORD DE DELEGACIÓ DE LES FACULTATS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.

7. DONAR COMPTES AL PLE DE LA DIMISSIÓ VOLUNTÀRIA AL CÀRREC PER PART DE FRANCESC SASTRE SÁNCHEZ, PERSONAL EVENTUAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES QUE OCUPA UNA PLAÇA D’ASSESSOR DEL GABINET DE L’ALCALDIA, AMB DATA 1 DE MARÇ DE 2013.

8. FORMULAR PREAVÍS DE LA VOLUNTAT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A CAUSAR BAIXA VOLUNTÀRIA COM A MEMBRE DEL CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN EL SEUS ESTATUTS

9. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 417/19.02.2013 DE DATA 14 DE FEBRER DE 2013, ON ES RESOL L’ADHESIÓ AL PACTE DELS ALCALDES PER UNA ENERGIA SOSTENIBLE LOCAL A LES COMARQUES GIRONINES, IMPULSAT PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

10. ADHESIÓ AL CONVENI MARC SIGNAT ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS I LES ENTITATS GESTORES DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL (SIG) PER A LA VALORARITZACIÓ DELS RESIDUS DE PILES I ACUMULADORS, EN EL MARC DEL QUE ESTABLEIX EL REIAL DECRET 106/2008, D’1 DE FEBRER, SOBRE PILES I ACUMULADORS I LA GESTIÓ DELS SEUS RESIDUS, EN ELS TERMES I CONDICIONS ESTABLERTES EN L’ESMENTAT CONVENI.

11. ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS MUNICIPALS RECOLLITS A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE ROSES.

12. APROVAR PROVISIONALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL PORT DE ROSES”, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

13. APROVAR PROVISIONALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL TERME MUNICIPAL DE ROSES”, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

14. DENEGAR L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SUD 13 MAS D’EN PUIG/BOSCÀ-FUMATS DEL TERME MUNICIPAL DE ROSES”, D’INICIATIVA PRIVADA.

15. APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) NÚM. 3 DE ROSES, A L’ÀMBIT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE ROSES”, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

16. APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) NÚM. 4 DE ROSES, A L’ÀMBIT DE LA RAMBLA GINJOLERS”, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

17. INTERPOSICIÓ D’UNA QUERELLA CRIMINAL CONTRA EL SR. ELOY JIMÉNEZ MARTÍNEZ, PER DENÚNCIA FALSA CONTRA L’AJUNTAMENT DE ROSES.

18. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU I....... DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (ARSAL) PRESENTAT PEL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

19. MOCIÓ SOBRE L'EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ........ A L'AJUNTAMENT DE ROSES.

20. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 23 d’abril de 2013

Acta

PDF document icon P20130429o-PDF.pdf — PDF document, 327 KB (335654 bytes)

Accions del document